Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2010 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα

Διαμαντάκη, Ελισσάβετ

Ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό εργοδότη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς καλύπτει περίπου το 10% του Κοινοτικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο αριθµός των τεχνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο εκτιµάται σε 2,3 εκ., όπου απασχολούνται 11,8 εκ. άτοµα, καλύπτοντας το 7% περίπου του συνολικού εργατικού δυναµικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2002 ο συνολικός κύκλος εργασιών των κατασκευαστικών εταιριών στην Ε.Ε. ανήλθε σε €900 δισ. Την πρώτη θέση µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε. κατέλαβε η Γερµανία (ποσοστό συμμετοχής 24%) και ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία µε μερίδια 15% και 13% αντίστοιχα. Οι προαναφερθέντες χώρες κάλυψαν από κοινού µε τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία το 75,5% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου στην Ε.Ε. Ακολουθώντας την πορεία της Ευρώπης, οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και συνδέονται άµεσα µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ η σηµασία τους για τη διαμόρφωση τάσεων και εξελίξεων στα μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη. Η ροή χρηματικών κονδυλίων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης III για την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων υποδοµής και η ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004 ανέδειξαν τον κλάδο σε σηµαντικό αναπτυξιακό παράγοντα. Η πρωτεύουσα θέση του στην Ελληνική Οικονοµία αναδεικνύεται και από τη συμμετοχή των κατασκευών στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν της τάξεως του 9 - 10%.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.