Η σημασία των χρηματιστηρίων αξιών στη σύγχρονη εποχή

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Η σημασία των χρηματιστηρίων αξιών στη σύγχρονη εποχή

Χριστοφορίδου, Μαρία

Ο σκοπός της ακόλουθης εργασίας, είναι να προσδιορίσει την σημαντικότητα των χρηματιστηρίων αξιών στην σύγχρονη εποχή ώστε να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η ιστορική αναδρομή του χρηματιστηρίου, ο έλεγχος και εποπτεία της χρηματιστηριακής αγοράς Αθηνών, αναφέρονται τα μέλη του χρηματιστηρίου και το πώς επιτυγχάνεται η εισαγωγή των τίτλων σ’ αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την έννοια του χρηματιστηρίου, τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, τα είδη των αγορών και τις προϋποθέσεις εισαγωγής των εταιρειών σε αυτές, παραδείγματα εισαγόμενων στο χρηματιστήριο εταιρειών και τέλος για την έννοια και τον ρόλο του δείκτη κεφαλαιοποίησης. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζει τους χρηματιστηριακούς τίτλους και τα παράγωγα προϊόντα που συναντά κανείς στο χρηματιστήριο αξιών και μέσω των οποίων μπορεί ένας επενδυτής να αποκομίσει πολλά κέρδη. Συνοψίζοντας, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα οφέλη του χρηματιστηρίου στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων , γεγονός που εξηγεί το γιατί το χρηματιστήριο αποτελεί προσφιλή πόλο έλξης για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επενδυτών καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των επενδυτών αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.