Διαφορές τραπεζών και κοινών ανώνυμων εταιρειών σε επίπεδο εποπτείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διαφορές τραπεζών και κοινών ανώνυμων εταιρειών σε επίπεδο εποπτείας

Παναγοπούλου, Ζωή

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση του θεσμικού εκείνου πλαισίου, που, ως γενικό δίκαιο, διέπει το σύνολο των Ανωνύμων Εταιρειών σε επίπεδο εποπτείας. Από το ειδικό δίκαιο, που ισχύει παράλληλα για ορισμένες κατηγορίες Ανωνύμων Εταιριών, γίνονται αντίστοιχες αναφορές μόνο στις νομοθετικές προβλέψεις που σχετίζονται με τις Τράπεζες. Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας ταξινομήθηκε σε τρία κεφάλαια, όπου αναπτύσσονται σε ενότητες τα διάφορα θέματα. Και συγκεκριμένα: Το πρώτο κεφάλαιο αναφερόμενο στις Ανώνυμες Εταιρίες, περιλαμβάνει μια μικρή αναφορά στην έννοια, τα χαρακτηριστικά και τα όργανα της εταιρίας, καθώς και τις νομικές διατάξεις, ως προς την εποπτεία, που διέπουν μια Ανώνυμη Εταιρία. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμενο στις Τράπεζες, περιλαμβάνει την έννοια, και τις διακρίσεις των Τραπεζών καθώς και τις διαφορές που παρουσιάζονται με τις κοινές Ανώνυμες Εταιρίες σε ότι αφορά την εποπτεία τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέμα της εποπτείας των Ανωνύμων Εταιριών συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών σε χρηματιστηριακό επίπεδο. Ακολουθεί, τέλος, αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία και πίνακας περιεχομένων. Η παραπάνω διάταξη της ύλης, η ανάπτυξη των διατάξεων που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρίες και τις Τράπεζες σε εποπτικό επίπεδο καθώς και οι συχνές αναφορές σε αντίστοιχες ρυθμίσεις του δικαίου της ΕΟΚ εξυπηρετούν, πιστεύω, το στόχο αυτής της εργασίας που είναι η παρουσίαση, σε γενικές γραμμές, του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών και των Τραπεζών σε ότι αφορά την εποπτεία τους, όπως αυτή διαμορφώνεται με τα δεδομένα της ΕΟΚ. Η προσέγγιση πάνω στις μορφές, στις διαδικασίες, στις εκδηλώσεις και στην οργάνωση του ελέγχου αυτού είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πράγμα που οφείλεται στην πληθώρα των σχετικών νόμων και των κάθε λογής διοικητικών και κανονιστικών πράξεων. Με τα δεδομένα αυτά επιχειρώ την ανάπτυξη του θέματος με την επιφύλαξη που μου επιβάλλει η έλλειψη πείρας και ελπίζοντας στην επιείκεια της κρίσης σας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.