Οργάνωση και λειτουργία πρότυπου εργαστηρίου ελέγχου μετρήσεων και δοκιμών σε ιατρικά εργαστήρια με βάση το πρότυπο EN ISO 17025

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οργάνωση και λειτουργία πρότυπου εργαστηρίου ελέγχου μετρήσεων και δοκιμών σε ιατρικά εργαστήρια με βάση το πρότυπο EN ISO 17025

Πυρσού, Ανδρονίκη

Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Η απαίτηση, συνεπώς, για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα, είναι προφανής και αναγκαία και η διαπίστευση αποτελεί το μέσο διασφάλισης αυτής της απαίτησης, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση και στην περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ, αφ’ ενός, του Εργαστηρίου και, αφ’ ετέρου, των ασθενών, αλλά και των κλινικών ιατρών που συνεργάζονται με αυτό. Στόχος όλων των ιατρικών εργαστηρίων είναι να ελαχιστοποιηθεί το λειτουργικό κόστος (με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας και τηρώντας τις προκαθορισμένες προδιαγραφές του τελικού προϊόντος), η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, η βέλτιστη χρήση πρώτων υλών αλλά και η βέλτιστη διαχείριση των πόρων, η άμεση πληροφόρηση της τρέχουσας κατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας και η ασφάλεια. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματευόμαστε την εφαρμογή ενός προτύπου, συγκεκριμένα του EN ISO 17025 σε ιατρικά εργαστήρια ώστε να παρέχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας. Στο Α΄ μέρος δίνονται κάποιοι απαραίτητοι ορισμοί, αναλύεται το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα εργαστήριο για να διαπιστευθεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ, καθώς και τα οφέλη της διαπίστευσης. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται αναλυτικά το μοντέλο υπολογισμού της αβεβαιότητας. Στο Β΄ μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έλαβε χώρα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε ιατρικά εργαστήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διπλωματική εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρικά εργαστήρια
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.