Πολυμεσική παρουσίαση ενός αρχαιολογικού χώρου. Το αρχαιολογικό μαντείο των Δελφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πολυμεσική παρουσίαση ενός αρχαιολογικού χώρου. Το αρχαιολογικό μαντείο των Δελφών

Ζιάζιαρη, Ελένη

Η συγκεκριμένη εργασία σχετίζεται με το μουσειακό κλάδο καθώς και την ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής σχετικά με το μουσείο των Δελφών, αποτελούμενη συνολικά από τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος εξετάζει γενικότερα τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του κλάδου των μουσείων και των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, γίνεται μνεία στην αξία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τα μουσεία. Παρατίθενται συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούνται και εξετάζονται οι επιδράσεις τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των μουσείων. Από την άλλη, εξετάζονται και οι αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σε ποιους παράγοντες οφείλονται, καθώς και με ποιους τρόπους μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο σκοπός είναι, αφού ληφθούν υπ’ όψη τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αυτές να αποτελούν θετικό παράγοντα και όχι τροχοπέδη για τη γενικότερη ανάπτυξη των μουσείων. Τέλος, προτείνονται διάφοροι τρόποι και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε η σχέση των μουσείων με τις νέες τεχνολογίες, όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο μέλλον. Στο δεύτερο σκέλος, το οποίο αναφέρεται ειδικότερα στην πολυμεσική εφαρμογή που αναπτύχθηκε, παρατίθενται τα στάδια παραγωγής της εφαρμογής, τα οποία αποτελούνται από την ανάλυση, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την διανομή. Εν συνεχεία, εξετάστηκε πως τα εν λόγω στάδια εφαρμόστηκαν στην προκειμένη πολυμεσική εφαρμογή του μουσείου των Δελφών, όπου και αναλύθηκαν. Το τρίτο σκέλος της εργασίας αφορά αποκλειστικά τη δημιουργηθείσα πολυμεσική εφαρμογή και συγκεκριμένα έγινε εκτενής ανάλυση του περιεχομένου, τρόπου λειτουργίας της, καθώς και των δυνατοτήτων πλοήγησης και αλληλεπίδρασης της με το χρήστη. Χρησιμοποιήθηκε πληθώρα στιγμιότυπων εικόνας απ’όλα τα τμήματα και σελίδες της εφαρμογής προκειμένου να καταστεί κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της. Τέλος, έγινε μνεία ότι η εφαρμογή αναπτύχτηκε με το πρόγραμμα Macromedia Director αλλά και σε κάθε περίπτωση έγινε αναφορά των βοηθητικών προγραμμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να περατωθεί η εν λόγω εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, όπου χρειάστηκε επεξεργασία φωτογραφιών αξιοποιήθηκε το Adobe Photoshop ενώ το Windows Movie Maker ήταν απαραίτητο όσον αφορά την επεξεργασία βίντεο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Πολιτισμός
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.