Τηλεργασία, ασύγχρονη και σύγχρονη συνεργασία από απόσταση = Telecommuting, asynchronous and synchronous collaboration remotely

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τηλεργασία, ασύγχρονη και σύγχρονη συνεργασία από απόσταση = Telecommuting, asynchronous and synchronous collaboration remotely

Αθηνέλλη, Μαρία

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σχετικά με την τηλεργασία και τα μέσα με τα οποία αυτή εφαρμόζεται, όπως τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Αρχικά, παρουσιάζονται οι παράγοντες που οδηγούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην εφαρμογή της τηλεργασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί της τηλεργασίας, που διαφοροποιούνται κυρίως ως προς το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε απόσταση αλλά και τον χώρο που χρησιμοποιεί για την εργασία του. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα κυριότερα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας, αλλά και τα εμπόδια προς την μεγαλύτερη υιοθέτηση της, ενώ υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η επιτυχία της τηλεργασίας εξαρτάται από παράγοντες, που σχετίζονται τόσο με τη προσωπικότητα του εργαζομένου, όσο και με τον είδος της δραστηριότητας που επιτελείται. Στη συνέχεια αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως μέσα επικοινωνίας του εργαζομένου από απόσταση με τους συνεργάτες ή τους πελάτες, δηλαδή τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μορφής επικοινωνίας. Το πρώτο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι οι σύγχρονες τάσεις ενισχύουν την υιοθέτηση της, κυρίως λόγω των απαιτήσεων για ευελιξία, της προσέλκυσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της διαθεσιμότητας τεχνολογικών εργαλείων που καθιστούν εφικτή τη συνεργασία από απόσταση. Σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι η τηλεργασία έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για την παραγωγικότητα του ατόμου και την οικογενειακή του ζωή, όσο και για το περιβάλλον, καθώς μειώνονται οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο από και προς την εργασία. Τα κύρια εμπόδια ευρύτερης υιοθέτησης που καταγράφονται, σχετίζονται κυρίως με θέματα καθιέρωσης της πολιτικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ενώ τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε ανεξάρτητη χρήση, ανάλογα με το είδος της εργασίας που πρέπει να επιτελεστεί, τα οφέλη είναι μεγαλύτερα μέσω του συνδυασμού των σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων στην επίτευξη της τηλεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεργασία
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.