Τραπεζικό Μάρκετινγκ και διερεύνηση νέων προσεγγίσεων παροχής Τραπεζικών υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τραπεζικό Μάρκετινγκ και διερεύνηση νέων προσεγγίσεων παροχής Τραπεζικών υπηρεσιών

Κανούτα, Σοφία
Κανούτα, Αναστασία

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των τάσεων και των απόψεων των πελατών των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την καινοτομία των υπηρεσιών, των προϊόντων και των διαδικασιών που έχουν υλοποιηθεί σε κάποιες τράπεζες του εξωτερικού, αλλά και αυτών που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τις ελληνικές τράπεζες. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκε υπό το πρίσμα του τραπεζικού Μάρκετινγκ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει αρχικά μία βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με το Μάρκετινγκ, το τραπεζικό Μάρκετινγκ, τις θεωρίες και τα μοντέλα καινοτομίας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι περιπτώσεις δύο επιτυχημένων μοντέλων καινοτόμων τραπεζών του εξωτερικού, που αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η παρούσα εμπειρική έρευνα. Με τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και τέλος, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι διαφάνηκε η τάση των πελατών των τραπεζών για αποδοχή των προτεινόμενων καινοτομιών, οι οποίες εμφανίζονται ως ένα βαθμό επιβεβλημένες και από τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.