Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα

Κυριάκης, Θωμάς Σ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να οριοθετήσει το πλαίσιο δράσης και λειτουργίας των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του Περιβάλλοντος. Στην προσπάθεια αυτή αναπτύχθηκαν 4 κεφάλαια με 13 υποκεφάλαια. Επιγραμματικά τα θέματα που διερευνήθηκαν είναι τα ακόλουθα: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά των μη κυβερνητικών οργανισμών στο σύνολο τους, χωρίς διαχωρισμούς σε κατηγορίες και αντικείμενα στόχευσης, αναλύοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν στη δημιουργία τους και στην αναγκαιότητα ύπαρξης τους. Παράλληλα αναλύεται το μάνατζμεντ που ασκείται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις εντοπίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές που εμφανίζουν με τις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή από την ίδρυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα καταγράφονται οι περισσότερο γνωστές και ενεργές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους στόχους κάθε μιας και στις δράσεις με τις οποίες προσπαθεί να τους επιτύχει. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τομέας της στρατηγικής των οργανώσεων αυτών. Έχει εστιαστεί η προσπάθεια στην ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθείται, διαπιστώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του έργου τους, ανάλογα με το βαθμό επίτευξης των στόχων. Η ανάλυση αυτή γίνεται μέσω της έρευνας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της στρατηγικής διοίκησης, με παράλληλη μελέτη της εξέλιξης της οργανωτικής θεωρίας τους, που ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής μας.. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο προσεγγίζεται ο δεσμός μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των πολιτών και η αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής τους, καθώς και η αυξανόμενη ευαισθησία που επιδεικνύουν στη διάσωση και προστασία του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.