Βαθμός ικανοποίησης των ελεύθερων επαγγελματιών από τις τραπεζικές υπηρεσίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Βαθμός ικανοποίησης των ελεύθερων επαγγελματιών από τις τραπεζικές υπηρεσίες

Λαζαρόπουλος, Δημήτριος Σ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των ελεύθερων επαγγελματιών από τις τραπεζικές υπηρεσίες. Ο τραπεζικός κλάδος, είναι ένας κλάδος της οικονομίας ο οποίος δέχθηκε μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια οι οποίες οφείλονται κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην παγκοσμιοποίηση. Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες έχουν προσανατολιστεί και δίνουν πλέον έμφαση στο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών στον πελάτη. Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για κάθε τράπεζα, καθώς αυτή προσπαθεί να κερδίσει ένα μερίδιο της αγοράς και να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Η δημιουργία ικανοποιημένου πελάτη συνεπάγεται την προσήλωση του πελάτη (brand loyalty) γεγονός που της εξασφαλίζει μακροχρόνια ευημερία. Κατά συνέπεια, προκειμένου να εξασφαλίσουν μακρόχρονη βιωσιμότητα, οφείλουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η ποιότητα των υπηρεσιών για τον πελάτη εξαρτάται από τις προσδοκίες που έχει ο κάθε πελάτης για την υπηρεσία που του παρέχεται. Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά πελάτες – ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών αυτών από τις τραπεζικές υπηρεσίες. Η παρούσα εργασία είναι δομημένη στα ακόλουθα κεφάλαια: Κεφάλαιο 1: Αφορά μια σύντομη εισαγωγή για τον τραπεζικό σύστημα. Κεφάλαιο 2: Αναφέρεται στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις υπηρεσίες γενικότερα αλλά και τις τραπεζικές υπηρεσίες ειδικότερα. Κεφάλαιο 3: Αφορά την κατηγοριοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν τον πελάτη-στόχο και η έρευνα αφορά την ικανοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών από τις τραπεζικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Κεφάλαιο 4: Εστιάζει στην δομή του ερωτηματολογίου, τη μορφή των ερωτήσεων κλπ. Κεφάλαιο 5: Αφορά την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Κεφάλαιο 6: Αφορά την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.