Σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης = Constitution of limited liability company

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης = Constitution of limited liability company

Ανδρεάδου, Ειρήνη

Η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1955 µε το Ν.3190/1955 λόγω της ανάγκης που υπήρχε για µία ενδιάµεση µορφή εταιρίας, ανάµεσα στην προσωπική και την κεφαλαιουχική. ∆ηλαδή, ενός εταιρικού τύπου που ταιριάζει περισσότερο στις µεσαίες επιχειρήσεις, συγκεντρώνοντας τα πλεονεκτήµατα των προσωπικών εταιριών, όπως το µικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους, και των κεφαλαιουχικών εταιριών, όπως το περιορισµένο της ευθύνης των εταίρων µέχρι το ποσοστό συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, αποφεύγοντας ωστόσο τα µειονεκτήµατα αυτών. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε η Ε.Π.Ε. διαδόθηκε γρήγορα και κατέκτησε ένα σηµαντικά πολύ µεγάλο κοµµάτι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης είναι η εµπορική εταιρία που έχει νοµική προσωπικότητα, τα µέλη της οποίας δεν ευθύνονται προσωπικά για τις εταιρικές υποχρεώσεις και της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τµήµατα που µπορούν να µεταβιβαστούν και δεν παριστάνονται µε µετοχές. Η Ε.Π.Ε. είναι εµπορική ακόµα κι όταν ο σκοπός της δεν είναι εµπορικός. Π.χ. η Ε.Π.Ε. είναι εµπορική ακόµα κι όταν ο σκοπός της είναι φιλανθρωπικός ή εκµετάλλευσης αγρού.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.