Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

Διονυσοπούλου, Παναγιώτα

Ακριβός, Χριστόδουλος
Αγιομυριανάκης, Γεώργιος
Αναστασόπουλος, Γεώργιος

Ο φοιτητής μελετώντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του, σε συνδυασμό με τη μελέτη της ύλης που του προσφέρεται μέσα από το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται βασικές έννοιες του μάνατζμεντ, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των συλλογικών φορέων τουρισμού (Σ.Φ.Τ.), με τη γενικότερη λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος. Η οργάνωση των Σ.Φ.Τ., καθώς και οι διαφορετικοί τύποι φορέων. Επίσης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των Εργοδοτικών Τουριστικών Φορέων (Ε.Τ.Φ.) με αναφορά στους σκοπούς και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά αυτών. Επισημαίνεται ο ρόλος των φορέων αυτών μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης διάστασης των εργασιακών σχέσεων στον τουριστικό τομέα. Εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του τουρισμού στην Ελλάδα, τόσον όσον αφορά τη νομοθεσία, η οποία διέπει την ίδρυση και λειτουργία των κάθε μορφής και τύπου τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και τη γενικότερη λειτουργία του τουρισμού και των φορέων, οι οποίοι τον συγκροτούν θεσμικά. Η δημιουργία αυτού του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί, μέσα από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ένα συμπληρωματικό βοήθημα που συντελεί στην καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση της γνώσης που παρατίθεται στην ύλη αυτής της θεματικής ενότητας. Βελτιώνει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό καθότι συμβάλλει στην αναγνώριση των επιπέδων διοίκησης ενός οργανισμού, προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά σε κάθε μια από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της διοίκησης, διασαφηνίζει το βαθμό παρέμβασης των συλλογικών φορέων τουρισμού, με δυνατότητα διαχωρισμού αυτών σε αμιγείς και μη αμιγείς τουριστικούς οργανισμούς που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, αναλύει τα συστατικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας και αιτιολογεί τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής. Προσπαθεί να αναλύσει διεξοδικότερα έννοιες και χαρακτηριστικά, μέσα από την καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Ο φοιτητής, μέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεων θα δοκιμάσει τις δυνατότητές του, θα ελέγξει το βαθμό κατανόησης του περιεχομένου της ύλης της Θεματικής Ενότητας, και θα αξιολογήσει τον εαυτό του, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτύχει.
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΕΔΥ αποτελείται από 240 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα από τα κεφάλαια που διαπραγματεύονται και οι τρεις τόμοι της διδακτέας ύλης της Θεματικής Ενότητας ΔΤΕ 50. Ο τίτλος της κάθε ερώτησης αντιστοιχεί σε ανάλογο κεφάλαιο των βιβλίων, που αποτελούν την ύλη της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας.

Multiple choice questions

Διοίκηση
Administration
Organization
Legislation of tourism
Τουριστικοί οργανισμοί
Επικοινωνία
Management
Νομοθεσία τουρισμού
Προστασία καταναλωτή
Collective bodies in tourism
Tourist organizations
Προγραμματισμός/σχεδιασμός
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Διαδικασία λήψης απόφασης
Συλλογικοί φορείς τουρισμού
Οργάνωση
Ηγεσία
Μάνατζμεντ
Planning
Communication


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:30:05Z
2009-02-26T07:50:11Z


Ο χρόνος μελέτης του διδακτικού υλικού είναι καθορισμένος σε 2΄ και μπορεί να λειτουργήσει είτε ως σύνολο των επιμέρους ομαδοποιημένων ερωτήσεων, είτε ανεξάρτητα για το σύνολο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που έχουν δημιουργηθεί. (240 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.