Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 60

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 60

ΑΚΡΙΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Σ.Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

ΜΑΡΟΥΔΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
ΣΙΓΑΛΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Η διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων με τη χρήση εργαλείων της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης σε όλο το μήκος των λειτουργιών των κυριότερων μορφών τουριστικών επιχειρήσεων αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ανάπτυξης του συγκεκριμένου ΕΔΥ της ΔΤΕ 60.
Ο σκοπός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στις ξενοδοχειακές και γενικά τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η ενότητα αυτή παρέχει στους φοιτητές σύγχρονη γνώση και κατανόηση των λειτουργιών και της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές αναμένεται να: αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες, αναπτυχθούν ακαδημαϊκά και πνευματικά μέσω της ανεξάρτητης μελέτης, αναπτύξουν έναν αριθμός μεταφερόμενων δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων, εμπορικής ενημερότητας, διαπροσωπικές και αναλυτικές δεξιότητες, αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητα στην κατανόηση ενός αριθμού επιχειρηματικών αντικειμένων που έχουν εφαρμογή στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, είναι ικανοί να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά διοικητικά σχέδια και προγράμματα ποιότητας, αναπτύξουν ιδιαίτερες ικανότητες στην κατανόηση συγκεκριμένων πτυχών της τουριστικής βιομηχανίας όπως οι μορφές τουρισμού και η διοργάνωση μεγάλων τουριστικών γεγονότων, Εξοπλίσουν τους εαυτούς τους με τεχνικές και δεξιότητες που απαιτούνται για εξειδικευμένα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων όπως τροφίμων και ποτών (F&B), υποδοχής, έκδοσης εισητηρίων, τουριστικών πακέτων κλπ, Είναι συνολικά έτοιμοι να σκέπτονται και να ενεργούν ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Η ενότητα αυτή σκοπεύει να: εισάγει τους φοιτητές στη διοικητική θεωρία, τη φύση και το σκοπό των στόχων του σχεδιασμού, τις στρατηγικές και τις πολιτικές, προάγει την ενεημερότητα των αρχών και πρακτικών της λειτουργικής διοίκησης που ενδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, εισάγουν τους φοιτητές στην έννοια της παραγωγικότητας και τις αναπτυξιακές τεχνικές, δώσει στους φοιτητές την εμπειρία από πραγματικά γεγονότα σε τουριστικές επιχειρήσεις, που αφορούν εφαρμογές της διοίκησης στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, με τη μορφή της επίλυσης προβλημάτων, ενθαρρύνει τους φοιτητές να σκέφτονται κριτικά και να αξιολογούν τις σύγχρονες θεωρίες της διοίκησης και την εργασία τους με τη μορφή των πρακτικών εφαρμογών στο περιβάλλον των τουριστικών επιχειρήσεων, παρουσιάσει τις αρχές τη δομή και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων ποιότητας και της ολικής ποιότητας, αναπτύξει την κατανόηση του νοήματος και της λειτουργίας της παραγωγής του τουριστικού προϊόντος στις επιχειρήσεις ώστε να είναι να σε θέση να εφαρμόσει τις αρχές της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις, καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να λειτουργούν απατελεσματικά ως σχεδιαστές, οργανωτές και ελεγκτές των δραστηριοτήτων μιας τουριστικής επιχείρησης, δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μεταβούν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια θεώρηση του μάνατζμεντ των τουριστικών επιχειρήσεων, αξιολογήσει τις τρέχουσες και μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις στην τουριστική βιομηχανία, εντοπίσει, εκτιμήσει και εφαρμόσει τις βασικές αρχές στη διαχείρηση ανθρώπων, χρημάτων, αλλαγών και τεχνολογίας στις τουριστικές επιχειρήσεις, βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν σταρτηγική σκέψη την οποία να μπορούν να εφαρμόσουν στις καθημερινές δραστηριότητες μιας τουριστικής επιχείρησης, επιλέγουν τους κατάλληλους στόχους και να προσπαθούν να τους επιτύχουν με τον περισσότερο πιθανό τρόπο. Με το πέρας αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε: να διακρίνουν τα διαφορετικά μοντέλα διοίκησης μιας τουριστικής επιχείρησης, εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας και τις συμπεριφορές των ομάδων, ορίζουν τη διοίκηση ως μία διαδικασία που κατευθύνει, συντονίζει και επηρεάζει τη λειτουργία μιας οργάνωσης με στόχο να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, εξηγούν τη φύση και τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, αναγνωρίζουν την ανάγκη για σαφή εταιρικό σχεδιασμό ο οποίος να συνδέει τους στόχους της οργάνωσης με τους τρέχοντες και μελλοντικούς πόρους και τις αντιθέσεις, επιδεικνύουν διοικητικές ικανότητες στο εργασιακό χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, επιδεικνύουν βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας, ατομικές και ομαδικές δεξιότητες στο περιβάλλον που ορίζει μία τουριστική επιχείρηση, αξιολογούν την διαδικασία επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, κατανοούν και εφαρμόζουν τις αρχές της διοικητικής επιστήμης με τον κατάλληλο τρόπο στην εργασία ενός μάνατζερ τουριστικής επιχείρησης και αναπτύσουν την ικανότητα να αποφασίζουν για τις προτεραιότητες σε ένα στρατρηγικό πλαίσιο ενώ εργάζονται κάτω από συνθήκες πίεσης, εφαρμόζουν και αξιοποιούν τα συστήματα ποιότητας και τη διοίκηση ολικής ποιότητας, εφαρμόζουν τις αρχές του ελέγχου της διοίκησης ενός οργανισμού σε μία τουριστική επιχείρηση και αξιολογούν τις επιπτώσεις των συστημάτων λήψης αποφάσεων, εξετάζουν τα ζητήματα που συνδέονται με τη διοίκηση των αλλαγών στις τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα εάν αυτές επιβάλλονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, κάνουν μελλοντικές προβλέψεις και αναγνωρίζουν τις αναπτυξιακές επιπτώσεις τους στα πλαίσια μιας τουριστικής επιχείρησης, σχεδιάζουν καταστάσεις εσόδων και κόστους μιας τουριστικής επιχείρησης, κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαχείρηση των αποθεμάτων και του yield management στη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, εντοπίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία στο εσωτερικό της επιχείρησης, κατανοούν τις επιπτώσεις της δομής, της ηγεσίας και της κουλτούρας στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων, μαθαίνουν πως μπορούν να κατασκευάσουν ένα κατάλογο από εναλλακτικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει μία τουριστική επιχείρηση, εφαρμόζουν την επιλεγμένη σταρητγική με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Multiple choice questions

μάνατζμεντ, οργάνωση, προγραμματισμός/σχεδιασμός, έλεγχος, ξενοδοχειακή λογιστική, συστήματα ποιότητας, διοίκηση ολικής ποιότητας, διοίκηση απόδοσης, οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχείων, οργάνωση και διοίκηση τουριστικών γραφείων, οργάνωση και διοίκηση οργανωτών ταξιδίων, οργάνωση και διοίκηση επισιτιστικών μονάδων, οργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, αθλητικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, εκθεσιακός τουρισμός, τουρισμός κινήτρων, αγροτοτουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, εθνικές διοικήσεις τουρισμού, management, organization, planning, control, hotel accounting, quality systems, total quality management, yield management, hotel management, travel agencies management, tour operating management, F&B management, big events management, olympic games, sport tourism, cultural – heritage tourism, congress tourism, exhibition tourism, incentives tourism, agro-tourism, maritime tourism, national tourism administration


Ελληνική γλώσσα

2009-02-26T09:10:47Z
2008
2013-12-13T12:30:58Z


Για τη μελέτη του ΕΔΥ απαιτείται συνολικά χρόνος τεσσάρων ωρών εάν ο φοιτητής προσπαθήσει να απαντήσει χωρίς διαλλείματα το σύνολο των ερωτήσεων που εμπεριέχονται σε αυτό. (226 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.