"Αριθμητικές Μέθοδοι - Επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων - Αριθμητική Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς - Γενετικοί Αλγόριθμοι

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share"Αριθμητικές Μέθοδοι - Επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων - Αριθμητική Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς - Γενετικοί Αλγόριθμοι

ΒΛΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΔΡΟΣΟΣ, ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Με τη μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής αναμένεται ότι, θα έχει κατανοήσει βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων, θα μπορεί να εφαρμόζει μεθόδους πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών μίας ή δύο διαστάσεων, θα έχει κατανοήσει τη θεμελίωση της αριθμητικής βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς, θα έχει ευχέρεια με τις μεθόδους γραμμικής αναζήτησης και συζυγών κλίσεων, θα έχει κατανοήσει τη λειτουργία των γενετικών αλγορίθμων και τις εφαρμογές τους σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης, θα έχει ευχέρεια στην εφαρμογή έτοιμων γενετικών αλγορίθμων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Το παρόν υπερκείμενο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ως βασικό στόχο την αυτόνομη ανάπτυξη κάποιων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επίλυση γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώσεων. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει μεθόδους αριθμητικής βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς. Το τρίτο μέρος διαφοροποιείται, καθώς αποτελεί μία πρώτη εισαγωγή σε γενετικούς αλγορίθμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης.

Hypertext

Αριθμητικές Μέθοδοι: μερικές διαφορικές εξισώσεις, ελλειπτική, υπερβολική, παραβολική, αρχικές τιμές, συνοριακές συνθήκες, πρόβλημα συνοριακών τιμών, πρόβλημα αρχικών-συνοριακών τιμών, πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένες διαφορές, μέθοδος σταθερού σημείου, αριθμητική ευστάθεια, συνέπεια, ενδεχόμενη αλλαγή κατεύθυνσης, partial differential equations, elliptic, hyperbolic, parabolic, initial values, boundary conditions, boundary value problem, initial-boundary value problem, finite elements, finite differences, fixed point method, arithmetic stability, consistency, alternating direction implicit - Αριθμητική Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς: μοντελοποίηση-προτυποποίηση, βελτιστοποίηση, ολική-τοπική, κυρτότητα, κυρτός προγραμματισμός, πολυπλοκότητα-συμπλοκότητα, κρίσιμο σημείο, μέθοδος απότομης καθόδου, μέθοδος γραμμικής αναζήτησης, ολική σύγκλιση, συζυγία, modelling, optimization, global-local, convexity, convex programming, complexity, critical point, steepest descent method, line search method, global convergence, conjugacy - Γενετικοί Αλγόριθμοι: γενετικοί αλγόριθμοι, γενετικοί τελεστές, επιλογή, μετάλλαξη, διασταύρωση, βαθμός παραλληλισμού, μέθοδος κλίσης, συνάρτηση καταλληλότητας, συμβατικοί γενετικοί αλγόριθμοι, νήμα, προσαρμοστικές πιθανότητες, δοκιμαστικές συναρτήσεις, νευρωνικά δίκτυα, πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, αισθητήρας, αναγνώριση προτύπων, αισθητήρας εξελικτικής ανάπτυξης, genetic algorithms, genetic operators, selection, mutation, crossover, implicit parallelism, gradient descent, fitness function, conventional genetic algorithms, string, adaptive probabilities, test functions, neural networks, traveling salesman problem, perceptron, pattern recognition, evolutionary growth perceptron


Greek

2009-02-27T10:50:07Z
2013-12-13T12:40:35Z
2008


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με επιλεγμένη βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 18-21 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε ένα από τα 3 μέρη του απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 54 ώρες μελέτης. (313 Σελίδες + 26 Σχήματα + 19 Πίνακες)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)