Reinforcing speaking skills in the 3rd grade of a greek all-day primary state school : basic guidelines for teachers of english

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReinforcing speaking skills in the 3rd grade of a greek all-day primary state school : basic guidelines for teachers of english

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποπειράται να ασχοληθεί με τη διδασκαλία των Αγγλικών στο Ολοήμερο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο που αποτελεί ένα νέο, σύγχρονο τομέα στο χώρο της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Δε σχετίζεται με το κανονικό πρωινό πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, μολονότι αποτελεί τμήμα αυτού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Γ' Τάξη η οποία αποτελείται από πολύ νεαρούς μαθητές, αρχάριους σε επίπεδο γνώσεων Αγγλικής γλώσσας.Οι μαθητές της Γ' Τάξης συνιστούν μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ψυχολογική, βιολογική, εκπαιδευτική, γνωστική και συναισθηματική σύνθεση και κατάσταση των μαθητών. Έμφαση δίδεται στην προτεραιότητα της ανάπτυξης του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου. Η ομιλία, ως παραγωγική δεξιότητα, κατακτάται με μεγαλύτερη δυσκολία. Επομένως, χρήζει προσεκτικής αντιμετώπισης, ευρηματικότητας και κατάλληλου διδακτικού υλικού. Συνδέεται δε με τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Επαρκής έκθεση στον Αγγλικό προφορικό λόγο απαιτείται, όπως επίσης και διαρκής ενθάρρυνση για συμμετοχή των μαθητών, με έμφαση στην αυτονομία και τις κοινωνικές παραμέτρους.Η ανάγκη για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο που πηγάζει από την ύπαρξη προβλημάτων. Ως εκ τούτου, δεν παρέχονται αρκετά έγγραφα, επαρκής καθοδήγηση και εκπαίδευση των διδασκόντων, ούτε αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια. Δεν υπάρχει διαθέσιμο διδακτικό υλικό ή πηγές υλικού, ούτε λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, συμπληρώθηκε από ορισμένους εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού Αγγλικής γλώσσας στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ένα ερωτηματολόγιο που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το πλαίσιο διδασκαλίας υπό ανάλυση. Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου, σε συνδυασμό με τα ευρήματα των σχετικών παιδαγωγικών θεωριών και τη μελέτη των υπαρχόντων επίσημων εγγράφων, οδηγούν σε μια αποτίμηση του πλαισίου διδασκαλίας και την παροχή μιας σειράς προτάσεων σχετικών με τη βελτίωση των μαθησιακών προοπτικών για τους νεαρούς μαθητές της Γ' Τάξης. Σε γενικές γραμμές, προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης καινοτόμων μεθόδων και μέσων που δημιουργούν κίνητρα, αλλά συνεπάγονται καλύτερη προετοιμασία εκ μέρους του διδάσκοντος ως προς το σχέδιο μαθήματος. Ζητήματα, όπως η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση του θέματος της συνδιδασκαλίας, θα ληφθούν υπόψιν. Συνεπώς, τούτη η εργασία στοχεύει στο να παράσχει στον αναγνώστη – διδάσκοντα την Αγγλική στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο – πρακτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, προσφέροντας χειροπιαστές μεθόδους, ούτως ώστε να ενισχυθεί η δεξιότητα της ομιλίας στην Γ' Τάξη, καθώς επίσης και προτεινόμενες εργασίες, ευελπιστώντας ότι τα περιεχόμενα της διπλωματικής αυτής εργασίας θα εξυπηρετήσουν ως μοντέλο που επιχειρεί να διευκολύνει το έργο των διδασκόντων και να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των όποιων αδυναμιών του συστήματος, μέσω της καινοτομίας, της εφαρμογής νέων πρακτικών και σύγχρονων μεθοδολογικών τάσεων.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:03:40Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.