Using computer software to face the challenge of EFL dyslexic reading [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2008 (EN)
Using computer software to face the challenge of EFL dyslexic reading [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

Τα παιδιά που μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα στην Ελλάδα αποτελούν μιαευρεία και ανομοιογενή ομάδα, ένα υψηλό ποσοστό των οποίων είναι δυσλεκτικοίκαι έρχονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερες δυσκολίες αναφορικά με τις δεξιότητεςγραφής και ανάγνωσης. Το πεδίο στο οποίο κινείται η παρούσα διπλωματικήεργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης των δυσλεκτικώνμαθητών, στα πλαίσια της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήσητεχνολογικών εργαλείων.Η μελέτη παρουσιάζει μια ανασκόπηση των τρεχουσών θεωριών και τωνμελετών στον τομέα της δυσλεξίας και σκιαγραφεί τα κύρια χαρακτηριστικά πουαυτοί οι μαθητές επιδεικνύουν στην απόδοση και τις ικανότητές τους. Με δεδομένεςτις ανάγκες τους, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις πρακτικές επεμβάσεις και τιςπροσαρμογές που οι ειδικοί προτείνουν προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στιςπροσπάθειές τους να βελτιώσουν τις δεξιότητες ανάγνωσής τους και νααντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Όλες οιπροτάσεις συγκλίνουν στη σημασία των πολλαπλών τρόπων παρουσίασης τουυλικού, σε προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις καθώς επίσης καιστην ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη και χαλαρό ρυθμό. Οι ερευνητέςεπιπρόσθετα υπογραμμίζουν το ρόλο των συναισθηματικών παραγόντων, τηςαυτοεικόνας και των συμπεριφορών, οι οποίοι μπορούν είτε να ενδυναμώσουν τηναπόδοση των δυσλεκτικών μαθητών είτε να υπονομεύσουν τον αγώνα τους.Στη συνέχεια, οι υπολογιστές και τα ευέλικτα χαρακτηριστικά γνωρίσματάτους εξετάζονται κάτω από το φως των απαιτήσεων που επιβάλλει η εκπαίδευση τωνδυσλεκτικών μαθητών και η συζήτηση εστιάζει στους τρόπους με τους οποίουςμπορούν τα εργαλεία αυτά να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά. Τα οφέλη των τύπωνλογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσηςπαρουσιάζονται, αναφορικά με, μεταξύ άλλων, τον πλούτο της παρουσίασης τουυλικού μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, την ευελιξία της χρήσης και τιςευκαιρίες για εξατομικευμένη μελέτη. Ακολούθως μελετάται ο τρόπος που αυτά ταχαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και των μαθητών και τουσυγκεκριμένου πλαισίου.Με στόχο να ελεγχθεί η επίδραση που οι υπολογιστές μπορούν να έχουν στιςδεξιότητες ανάγνωσης και στη συμπεριφορά των δυσλεκτικών μαθητών, έναπείραμα σχεδιάζεται και αναλύεται λεπτομερώς, από την άποψη των θεωρητικώνβάσεών του, του σχεδιασμού του υλικού και της πρακτικής εφαρμογής του. Αφούσυγκεντρωθούν και διασταυρωθούν σχετικές πληροφορίες για το συγκεκριμένοπλαίσιο από όλες τις διαθέσιμες πηγές και με τη χρήση διάφορων μεθόδων ανάλυσηςαναγκών, ένα συγκεκριμένο λογισμικό επιλέγεται και χρησιμοποιείται με μια μικρήομάδα δυσλεκτικών μαθητών ενώ μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτωνστοχεύουν να συνδυάσουν τα δυνατά σημεία και των δυσλεκτικών και τωνυπολογιστών προκειμένου να εμπλουτισθεί η εμπειρία της μάθησης. Τααποτελέσματα που προκύπτουν αποκαλύπτουν τους τομείς που επηρεάστηκαν καιοδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με ζητήματα διδασκαλίας καιδιοίκησης.

Διπλωματική εργασία


Greek
English

2008-08-27
2013-12-16T10:10:19Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)