Integrating literature in Greek senior high school in order to improve motivation for EFL learners

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Integrating literature in Greek senior high school in order to improve motivation for EFL learners

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ABSTRACTThis dissertation is stimulated by a desire to increase the motivation and engagement of the Greek senior high school learners since it is believed that these learners' low involvement in the language classroom is a challenge that Greek EFL teachers often have to deal with.Motivation is regarded as the essence of language teaching and teachers need to guide learners to find ways to connect English learning to their passion in life. Improvingmeaningful learning depends on the ability of teachers to engage the imagination of learners and to involve them in new areas of knowledge.To this end, in this paper it is advocated that the integration of literature in language teaching and specifically in the English language course of the Greek senior high school will increase learners' motivation and will create the circumstances in which they will take pleasure in learning, they will gain important knowledge and acquire language skills.Therefore, the teaching of literature is approached from the point of view of the promotion of learner motivation, as literary texts demand individual responses. More than that, motivation is the goal which encompasses a range of essential pedagogical aims such as the development of the learner as a whole person, the learners' ability to read andunderstand the meanings in the language and context of a number of text types and also the aim to entice adolescents to a lifelong appreciation of literature, to encourage in them an interest in reading English which will motivate them to read texts independently.Ezra Pound said that “literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree”. This truth is what this paper wishes to emphasize since it is certain that when learners are helped to discover it, they will be able to enjoy their learning and, more importantly, they may embrace the joys of reading and sharing the writer's vision.ΠΕΡΙΛΗΨΗΤο ερέθισμα για αυτήν τη διατριβή είναι η επιθυμία να αυξηθούν τα κίνητρα και η ενασχόληση με τη γλώσσα οσον αφορά στους Έλληνες μαθητές λυκείου, από την στιγμή που υπάρχει η πεποίθηση ότι η περιορισμένη εμπλοκή αυτών των μαθητών στην τάξη είναι μια πρόκληση που οι Έλληνες καθηγητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας συχνά αντιμετωπίζουν.Το κίνητρο θεωρείται η ουσία στη διδασκαλίας της γλώσσας και οι καθηγητές είναι απαραίτητο να καθοδηγήσουν τους μαθητές ώστε αυτοί να βρουν τρόπους να συνδέσουν την Αγγλική γλώσσα με μια δική τους εσωτερική ανάγκη. Η βελτίωση της μάθησης ώστε αυτή να έχει την μεγαλύτερη δυνατή σημασία εξαρτάται από την ικανότητα των καθηγητών να κινητοποιούν την φαντασία των μαθητών και να τους ανοίγουν νέα πεδία γνώσης.Με αυτόν τον στόχο, σ αυτήν την εργασία υποστηρίζεται ότι η ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στην διδασκαλία της γλώσσας και ιδιαιτέρως στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο Ελληνικό λύκειο θα αυξήσει τα κίνητρα για τους μαθητές και θα δημιουργήσει τις συνθήκες στις οποίες οι μαθητές θα απολαμβάνουν τη μάθηση, θα κερδίζουν σημαντικές γνώσεις και θα αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες.Άρα, η διδασκαλία της λογοτεχνίας προσεγγίζεται από την άποψη της μεγιστοποίησης του κίνητρου για τους μαθητές καθώς τα λογοτεχνικά κείμενα απαιτούν ανταπόκριση από το άτομο. Επιπλέον, το κίνητρο είναι ο γενικότερος σκοπός ο οποίος συμπεριλαμβάνει και άλλους σημαντικούς παιδαγωγικούς στόχους όπως η εξέλιξη του ατόμου προς την ολοκλήρωση, η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν τα νοήματα στην γλώσσα και τα περιβάλλοντα διαφόρων κειμένων και επίσης ο στόχος των καθηγητών να παροτρύνουν τους μαθητές να αποκτήσουν εκτίμηση για την λογοτεχνία που θα διαρκέσει όλη την ζωή και να ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον τους να διαβάζουν στ Αγγλικά και να αποκτήσουν κίνητρο να διαβάζουν αυτόνομα.Ο Έζρα Πάουντ είπε ότι «η λογοτεχνία είναι απλώς γλώσσα γεμάτη από νόημα στον υπέρτατο βαθμό». Αυτήν την αλήθεια επιθυμεί να τονίσει η εργασία καθώς θεωρείται σίγουρο ότι όταν οι μαθητές οδηγηθούν να την ανακαλύψουν, θα μπορέσουν να απολαύσουν την διαδικασία της μάθησης και, το σπουδαιότερο, ίσως ασπαστούν την απόλαυση του διαβάσματος και πάρουν μέρος στο όραμα του συγγραφέα.

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12-16T10:10:32Z
2008-08-27


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.