Παιχνίδια για την προώθηση της γραμματικής στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε δημόσια γυμνάσια = Spiele zur Forderung der grammatischen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache an Offentlichen Gymnasien

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαιχνίδια για την προώθηση της γραμματικής στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε δημόσια γυμνάσια = Spiele zur Forderung der grammatischen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache an Offentlichen Gymnasien

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠερίληψηΑντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση παι-χνιδιών στο μάθημα των Γερμανικών για την διδασκαλία της Γραμματικής σε παιδιά Γυμνασίου.Στόχος της εργασίας είναι να διεξαχθεί διδασκαλία με παιχνίδια, που να προσφέρει στους μαθητές έναν καινούριο τρόπο μάθησης, πιο αποτελεσματικό και με περισσότερα κίνητρα μάθησης, να τους δώσει την δυνατότητα να μάθουν, να εμπεδώσουν, να εξα-σκήσουν και να χρησιμοποιήσουν την Γραμματική με έναν άλλο τρόπο.Η εργασία χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος, παρου-σιάζεται η θέση της Γραμματικής και η εξάσκησή της στο μάθημα της ξένης γλώσσας καθώς και η στάση των νέων (μαθητών Γυμνασίου) απέναντι στην Γραμματική. Κατό-πιν ακολουθεί η θέση των παιχνιδιών και η ωφέλειά της εφαρμογής τους στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, λαμβάνο-νται υπ' όψη οι βασικές αρχές τους και αιτιολογείται η χρήση τους από γλωσσολογική, γλωσσο-διδακτική και μαθησιο-θεωρητική πλευρά. Aκολουθούν επίσης η ταξινόμηση των παιχνιδιών και αιτιολογείται η χρήση τους σε μια διδασκαλία με κίνητρα, όπου από την μια προωθείται η εκμάθηση της Γραμματικής και από την άλλη εξασκούνται οι γλωσσικές δεξιότητες (ακοή, προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραφή). Στο τέλος περι-γράφονται οι ρόλοι του μαθητή και του καθηγητή και καθορίζεται η μορφή διδασκαλί-ας (σε ζευγάρια, σε ομάδες) που επικρατεί στο μάθημα με παιχνίδια.Για να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος της εργασίας, στο πρακτικό μέρος κρίθη-κε αρχικά αναγκαία η ανάλυση προκαθορισμένων προϋποθέσεων για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ελληνικά δημόσια Γυμνάσια. Περιγράφτηκε η σημερινή κατά-σταση στα δημόσια Γυμνάσια, σε σχέση με το μάθημα των Γερμανικών και στην συνέ-χεια παρουσιάστηκε η ομάδα των μαθητών, που θα συμμετέχει στην διδασκαλία. Με βάση τα παραπάνω ακολουθεί τελικά η διδασκαλία του γραμματικού φαινόμενου με χρήση παιχνιδιών. Βασίζεται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και για την διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε το κλασσικό μοντέλο (βλ. Raabe 2002b:93) Στη συνέχεια ακο-λουθούν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και η αξιολόγησή της από την πλευρά των μαθητών και του καθηγητή. Τα αποτελέσματά της είναι τα ακόλουθα: Το νέο γραμμα-τικό φαινόμενο διδάχτηκε στους μαθητές σε μια ατμόσφαιρα, που επικρατούσε κέφι, δημιουργικότητα, συνεργασία, κίνητρα μάθησης, εκδήλωση συναισθημάτων, αυτονο-μία και ενεργητικότητα. Οι μαθητές δεν χρειάστηκαν τον καθηγητή τόσο συχνά όσο στο κανονικό μάθημα και προτιμούν τα παιχνίδια από τις ξερές ασκήσεις .Στο τέλος περιγράφεται συνοπτικά η εργασία και συνεπάγονται συμπεράσματα και α-πόψεις από τα οποία, αποδεικνύεται η διδακτική ωφέλεια των παιχνιδιών στο μάθημα των Γερμανικών και συγκεκριμένα της Γραμματικής. Διαπιστώνεται ότι τα παιχνίδια πρέπει να είναι στο μάθημα της ξένης γλώσσας αδιάσπαστο κομμάτι της.Όλη η προσπάθεια ήταν μία έρευνα για να διαπιστωθεί, αν το μάθημα της Γραμματικής με παιχνίδια είναι κατάλληλο και ωφέλιμο για την διδασκαλία στην τάξη.

Διπλωματική εργασία


Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2013-12-16T10:42:21Z
2007


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.