Θεωρίες οπτικής αντίληψης:διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατανόηση της διαδικασίας πρόσληψης της εικόνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρίες οπτικής αντίληψης:διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατανόηση της διαδικασίας πρόσληψης της εικόνας

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μία σύντομη περιγραφή τωνβασικών θεωριών της οπτικής αντίληψης, περιγράφοντας τα κύρια σημεία και τις θέσειςτης καθεμίας από αυτές. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στη διαδικασία πρόσληψης της εικόνας,όπου η προσέγγιση κάθε θεωρίας διαφοροποιείται, ανάλογα με τους παράγοντες και τομηχανισμό επεξεργασίας τον οποίο αποδέχεται. Το περιεχόμενο της εργασίας χωρίζεται εκτός από τα κεφάλαια- σε τέσσερα λογικά μέρη.Αρχικά, γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της όρασης, για να κατανοηθείη φυσιολογία του ματιού και η συμμετοχή του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλουστη μεταφορά και στην επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας.Το δεύτερο τμήμα αναλύει την έννοια της οπτικής αντίληψης και εκείπαρουσιάζονται οι βασικές αρχές οπτικής παιδείας, καθώς και τα βασικά στοιχεία τηςοπτικής επικοινωνίας. Γίνεται επίσης αναφορά στις θεωρίες αντιληπτικής οργάνωσης,όπου περιγράφονται οι νόμοι της οργάνωσης σε αντιληπτικές μορφές (Νόμοι Gestalt).Μία από τις θεωρίες που παρατίθενται στο τρίτο μέρος, είναι η προσέγγιση τουεμπειρισμού, με ανάλυση των επιχειρημάτων και των αρχών της θεωρίας του Gregory. Ηεπόμενη θεωρία είναι η υπολογιστική προσέγγιση του Marr, όπου περιγράφονται τα τρίαστάδια οπτικής επεξεργασίας, αυτό της υπολογιστικής θεωρίας, του αλγόριθμου και τηςυλοποίησης. Στο ίδιο τμήμα, υπάρχουν δύο ακόμη, διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτητης οπτικής αντίληψης. Πρώτα, γίνεται αναφορά στη νευροφυσιολογική προσέγγιση, στηνοποία παρουσιάζονται το νευροφυσιολογικό υπόβαθρο της θεωρίας, καθώς και ηδιαδικασία μετατροπής πληροφοριών στην νευροφυσιολογία, όπου ερμηνεύεται ομηχανισμός δημιουργίας της αντίληψης, μέσα από τα ερεθίσματα που δέχεται το οπτικόσύστημα. Η δεύτερη αφορά στην οικολογική προσέγγιση, σύμφωνα με την οικολογικήοπτική και τις θέσεις της οικολογικής θεωρίας του Gibson.Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, γίνεται μία αξιολόγηση, αλλά και σύγκριση τωνδιαφορετικών προσεγγίσεων για τη μελέτη της οπτικής αντίληψης. Παρουσιάζονταισυμπεράσματα, σκέψεις και προβληματισμοί με βάση τις θέσεις των παραπάνω θεωριώνγια τη διαδικασία πρόσληψης και κατανόησης μίας δισδιάστατης εικόνας.

Διπλωματική εργασία


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009-03-08
2013-12-16T10:55:24Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.