Οι Επιπτώσεις των Ασύρματων Δικτύων και των Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών στον Ανθρωπο(Κωτσόπουλος-ΗΤ-ΠΛΗ23)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι Επιπτώσεις των Ασύρματων Δικτύων και των Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών στον Ανθρωπο(Κωτσόπουλος-ΗΤ-ΠΛΗ23)

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετά την μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής Θα έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τις διάφορες υποπεριοχές του φάσματος συχνοτήτων. Θα έχει κατανοήσει τις έννοιες του θερμικού και του μη θερμικού μηχανισμού που λαμβάνουν χώρα κατά την έκθεση ενός ζώντος οργανισμού σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Θα μπορεί να υπολογίζει τον Ειδικό Δείκτη Απορρόφησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες παραμέτρους των ιστών καθώς και τις αναγκαίες εξισώσεις που διέπουν την ηλεκτρομαγνητική διάδοση. Θα μπορεί να σχεδιάζει τα στρατηγικά σενάρια των κατάλληλων πεδιομετρήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ευρεία κλίμακα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Θα γνωρίζει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπόνηση επιδημιολογικών μελετών. Θα γνωρίζει τα ασφαλή όρια ραδιοπροστασίας τα οποία θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου οι χρήστες/συνδρομητές των ασύρματων συστημάτων να μην έχουν προβλήματα υγείας από την έκθεσή τους στις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες. Θα γνωρίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την μη ιονίζουσα ακτινοβολία (Ελλάδα – Ευρώπη - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζεται στις επιπτώσεις των ασύρματων δικτύων και των δικτύων κινητών επικοινωνιών στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, επειδή οι συχνότητες λειτουργίας των δικτύων αυτών ανήκουν στην μη ιονίζουσα περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, πραγματοποιείται σε βάθος ανάλυση της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας από πλευράς θεωρητικής και πειραματικής ανάλυσης του Ειδικού Δείκτη Απορρόφησης (SAR). Ο δείκτης SAR, αποτελεί το σημαντικότερο ίσως μέγεθος για την ποσοτικοποίηση των βιολογικών αποτελεσμάτων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του παρόντος κεφαλαίου, αναφέρονται και καταγράφονται οι στρατηγικές υλοποίησης της μελέτης Ακτινοβολιών καθώς επίσης παρέχονται και αποτελέσματα πειραματικών πεδιομετρήσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Επιπλέον, δίδονται πληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά όρια των διεθνών Οργανισμών Ραδιοπροστασίας και με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, καταγράφονται αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών που έχουν πταγματοποιηθεί. Δίδεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τα συστήματα τα οποία λειτουργούν στην μη ιονίζουσα περιοχή του φάσματος συχνοτήτων και περιγράφεται ένα Ελληνικό Σύστημα καταγραφής στάθμης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας το οποίο στηρίζεται σε ένα αποκεντρωμένο και διασυνδεόμενο σύστημα μετρητικών οργάνων, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται προκειμένου να δίδεται η «εικόνα» των εκπομπών μη ιονίζουσας ακτινοβολίας σε ευρεία κλίμακα. Τέλος, καταγράφονται τα θέματα ασφάλειας των ασύρματων και κινητών δικτύων. Σημειώνεται ότι ένα σύνολο συνδέσμων στο υπερκείμενο επεξηγούν διάφορες έννοιες που εμφανίζονται και επίσης δίδεται ένα σύνολο ερωτήσεων με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στην υγεία των πολιτών.

Spectrum, radiation, ionizing radiation, non-ionizing radiation, Specific Absorption Rate, SAR, signal level, electric field, electric field strength, radiation density, thermic mechanism, non-thermic mechanism
Φάσμα, ακτινοβολία, ιονίζουσα ακτινοβολία, μη ιονίζουσα ακτινοβολία, δείκτες ραδιοπροστασίας, Ειδικός Δείκτης Απορρόφησης, SAR, στάθμη μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, ηλεκτρικό πεδίο, ένταση πεδίου, πυκνότητα ακτινοβολίας, θερμικός μηχανισμός, μη θερμικός μηχανισμός


Ελληνική γλώσσα

2008-12-15T11:40:43Z
2013-12-13T09:50:51Z


Υπολογίζεται ότι μία εβδομάδα συστηματικής μελέτης είναι ικανή για την κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού που χειρίζεται το συγκεκριμένο υπερκείμενο. Επίσης, κατά την διάρκεια μιας Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης θα μπορούν να διευκρινισθούν διάφορα θέματα και έννοιες, καθώς και θα μπορούν να συζητηθούν θέματα επί της φυσικής σημασίας των μαθηματικών τύπων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του SAR. Επίσης, μπορούν να λυθούν ασκήσεις και να δωθούν διαγράμματα ροής για προσομοίωση των μαθηματικών τύπων υπολογισμού του SAR (περίπτωση υπολογισμού του ολόσωμου SAR και περίπτωση υπολογισμού τοπικού SAR).*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.