Διαλέξεις Εφαρμογών Μαθηματικής Προτυποποίησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαλέξεις Εφαρμογών Μαθηματικής Προτυποποίησης

ΒΛΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Μετά την παρακολούθηση των διαλέξεων ο φοιτητής αναμένεται ότι: θα έχει μελετήσει βασικά παραδείγματα μαθηματικής προτυποποίησης, θα έχει κατανοήσει μεθόδους εξαγωγής μαθηματικών μοντέλων, θα έχει εξετάσει την εφαρμογή υπολογιστικών πακέττων και λογισμικού στη μαθηματική προτυποποίηση, θα μπορεί να καταλάβει τη χρήση της προσομοίωσης, τα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή και τη σύνδεσή της με την εξαγωγή μοντέλων, θα έχει συναντήσει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών των Μαθηματικών σε προβλήματα της πραγματικότητας, θα έχει συναντήσει διαθεματικά γνωστικά αντικείμενα μέσα από μαθηματικά μοντέλα εφαρμογών.
Οι παρούσες βιντεοδιαλέξεις παρέχουν συμπληρώματα στη μελέτη της Μαθηματικής Προτυποποίησης και τη σύνδεσή της με υπολογιστικές μεθόδους και αντίστοιχο λογισμικό. Τα θέματα καλύπτονται με αυτονομία, με προαπαιτούμενο μαθηματικό υπόβαθρο κυρίως γνώσεις που καλύπτονται από τους τόμους μελέτης της Θεματικής Ενότητας. Καλύπτονται θέματα τα οποία: α) παρουσιάζουν μεθόδους εξαγωγής μαθηματικών μοντέλων, β) συνδέουν, όπου είναι δυνατόν, τη μαθηματική προτυποποίηση με αντίστοιχα υπολογιστικά πακέττα και λογισμικά, γ) επεκτείνονται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών και μαθηματικών εργαλείων.

Webcast

μαθηματική προτυποποίηση, στοχαστικό μοντέλο, προσδιορισμένο μοντέλο, αριθμητικό μοντέλο, αναλυτικό μοντέλο, μηχανικό σύστημα, εκτίμηση παραμέτρων, μη-γραμμικό σύστημα, μη-γραμμικό μοντέλο, σύστημα SISO, πεπερασμένα στοιχεία, ελαστική παραμόρφωση, απτικά συστήματα, μη-γραμμικός έλεγχος, προσαρμοστικός έλεγχος, υποβέλτιστος έλεγχος, αυτοσυντονιζόμενος ρυθμιστής, εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων, προβλεπτικός ελεγκτής μοντέλου, φίλτρο Kalman, μέθοδος Levenberg-Marquardt, ανάλυση κίνησης, εικόνες υπερήχων b-σάρωσης, αθηρωμάτωση, αναπνευστικό σύστημα, fractals, IFS, ακουστική μοντελοποίηση, επεξεργασία λόγου, ακουστική νευρωνική αναπαράσταση, γνωσιακό μοντέλο, λαμπρότητα, πιστοποίηση, φωτεινότητα, ραδιομετρία, φωτομετρία, σφαίρα Ulbricht, φασματική ευαισθησία, ακτινοβολία, οπτικός στόχος, ανεμογεννήτρια, πτερύγιο, κανάλι εκκενώσεων, προσομοίωση, ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, εικονικό περιβάλλον, απτικό σύστημα, απτική διάταξη, μοντέλο παραμόρφωσης, μοντέλο δικτυώματος μάζας-ελατηρίου, ανάδραση δύναμης, σύζευξη απτικής διάταξης, αντίληψη σκληρότητας, πειράματα ψυχοφυσικής, αντίληψη αφής πεδίου, mcp, τέλειος ανταγωνισμός, ισορροπία Nash-Cournot, mathematical modeling, stochastic model, targeted model, numerical model, analytical model, mechanical system, parameter estimation, nonlinear system, nonlinear model, SISO system, finite elements, elastic deformation, haptic systems, nonlinear control, adaptive control, suboptimal control, self tuning regulator, least squares estimator, model predictive controller, Kalman filter, Levenberg-Marquardt method, modeling, motion analysis, b-mode ultrasound imaging, atherosclerosis, respiratory system, fractals, IFS, auditory modeling, speech processing, auditory neural representation, cognitive model, luminance, certification, brightness, radiometry, photometry, Ulbricht sphere, spectral sensitivity, radiation, optical target, wind turbine, blade, leader channel, simulation, electric field strength, virtual environment, haptic system, haptic device, deformation model, mass-spring model, force feedback, haptic device coupling, stiffness perception, psychophysics experiments, touch perception, mcp, perfect competition, Nash-Cournot equilibria


Ελληνική γλώσσα

2008
2009-02-27T12:00:15Z
2013-12-13T12:44:37Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις παρουσιάσεις μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 20-24 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Καθεμία από τις 35 διαλέξεις απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 2-3 ώρες μελέτης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία ή σε μία σύντομη επανάληψη των προαπαιτούμενων μαθηματικών εννοιών, όπου είναι αναγκαίο. (13 Ώρες + 56 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.