Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας σε Μικροκλίμακα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας σε Μικροκλίμακα

Παπαϊωάννου, Διονύσιος

Καραϊσκάκης, Γεώργιος
Λυκουργιώτης, Αλέξιος
Σπανός, Νικόλαος

Στο παρόν εναλλακτικό διδακτικό υλικό περιγράφονται τα πλεονεκτήματα, ο απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός και οι τεχνικές για τη διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων Οργανικής Χημείας σε μικροκλίμακα. Επίσης περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η μεθοδολογία επιτυχούς διεξαγωγής των ακόλουθων εργαστηριακών ασκήσεων (σε παρένθεση οι εμπλεκόμενες αντιδράσεις): παρασκευή της 5α,6α-εποξυχολησταν-3β-όλης με πρώτη ύλη τη χοληστερόλη (αντίδραση εποξείδωσης αλκενίων), μετατροπή καμφενίου σε καμφορά (αντιδράσεις μετάθεσης αλκυλίου, σαπωνοποίησης και οξείδωσης αλκοολών με το αντιδραστήριο Jones), παρασκευή του 4-βινυλοβενζοϊκού οξέος με πρώτη ύλη το 4-βρομομεθυλοβενζοϊκό οξύ (αντιδράσεις SN2 τριφαινυλοφωσφίνης με αλκυλαλογονίδιο και Wittig) και παρασκευή του τετραφαινυλοφθαλικού διαιθυλεστέρα με πρώτες ύλες την 1,3-διφαινυλακετόνη και τη βενζίλη (αντιδράσεις αλδολικής συμπύκνωσης και Diels-Alder).
Όταν o φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του υλικού αυτού, θα μπορεί να: αναγνωρίζει και να περιγράφει τις διάφορες μικροσυσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Πειραμάτων Οργανικής Χημείας σε Μικροκλίμακα, συνδυάζει τέτοιες μικροσυσκευές προκειμένου να σχηματίζει κατάλληλες διατάξεις για να: (α) διεξάγει οργανικές αντιδράσεις κάτω από διάφορες συνθήκες (με απλή θέρμανση ή θέρμανση με αντιρροή ή με ψύξη ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, με ή χωρίς ανάδευση), (β) διηθεί, (γ) ανακρυσταλλώνει, (δ) καθαρίζει στερεά με εξάχνωση, (ε) εκχυλίζει και (στ) καθαρίζει οργανικές ενώσεις με Χρωματογραφία Στήλης σε μικροκλίμακα, κατανοεί τις διάφορες φάσεις των οργανικών αντιδράσεων και να γνωρίζει τις διάφορες εργαστηριακές τεχνικές που εμπλέκονται σε κάθε φάση, γνωρίζει τις αρχές και το πρακτικό μέρος των τεχνικών της Χρωματογραφίας Στήλης και της Εξάχνωσης, που αποτελούν σημαντικές μεθόδους καθαρισμού οργανικών ενώσεων, περιγράφει τους μηχανισμούς των εμπλεκομένων αντιδράσεων στα διάφορα πειράματα Οργανικής Χημείας σε μικροκλίμακα που θα διεκπεραιώσει στο εργαστήριο και ειδικότερα τους μηχανισμούς: (α) εποξείδωσης αλκενίων,(β) μετάθεσης αλκυλίου, (γ) σαπωνοποίησης, (δ) οξείδωσης αλκοολών με το αντιδραστήριο Jones, (ε) SN2 αντίδρασης, (στ) αντίδρασης Wittig, (ζ) αλδολικής συμπύκνωσης, (η) αντίδρασης Diels-Alder και (θ) αντιδράσεων εξώθησης. Το παρόν εναλλακτικό διδακτικό υλικό συμπληρώνει το υπάρχον (α) έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή το σύγγραμμα του ΕΑΠ ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμοι Ι και ΙΙ’ και (β) εναλλακτικό διδακτικό υλικό (EΔY) τύπου βιντεοδιαλέξεων (webcasts) με τίτλο ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’ για τη Θεματική Ενότητα ΦΥΕΕΡ (Εργαστήρια Χημείας). Τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά υλικά (έντυπο και εναλλακτικό) παρουσιάζουν το θεωρητικό υπόβαθρο, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τις σημαντικότερες εργαστηριακές τεχνικές και επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις Πειραματικής Οργανικής Χημείας σε μακροκλίμακα (‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμος Ι και ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’) και μικροκλίμακα (‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμος ΙΙ’). Το παρόν ΕΔΥ αποτελεί ουσιαστικά συμπληρωματικό υλικό για το έντυπο υλικό ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας-Τόμος ΙΙ’. Συγχρόνως όμως συμπληρώνει το υπάρχον ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’ αφού περιλαμβάνεται σ’ αυτό και η παρουσίαση δύο σημαντικών εργαστηριακών τεχνικών Οργανικής Χημείας σε μακροκλίμακα, της Χρωματογραφίας Στήλης και της Εξάχνωσης. Οι τεχνικές αυτές, αφενός μεν δεν είχαν συμπεριληφθεί στο υπάρχον ΕΔΥ, αφετέρου δε θα χρησιμοποιηθούν στον καθαρισμό προϊόντων που θα παρασκευαστούν στο εργαστήριο με χρήση τεχνικών μικροκλίμακας. Για την καλύτερη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του παρόντος ΕΔΥ, ο φοιτητής πρέπει πρώτα να μελετήσει προσεκτικά το ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’ (Μέρη Α και Β) που αναφέρεται στον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό, τις τεχνικές και τη μεθοδολογία της Πειραματικής Οργανικής Χημείας σε μακροκλίμακα αφού σε πολλές περιπτώσεις αυτά είναι κοινά σε μακροκλίμακα και μικροκλίμακα. Αυτό θα γίνει εμφανές και από τη μελέτη του παρόντος ΕΔΥ που παραπέμπει σε πολλά σημεία στο ΕΔΥ: ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Οργανικής Χημείας’. Στο παρόν ΕΔΥ βεβαίως παρουσιάζονται ιδιαίτερα και σε ικανοποιητική έκταση οι απαραίτητες μικροσυσκευές και οι επιμέρους τεχνικές που επιτρέπουν την επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή πειραμάτων Οργανικής Χημείας σε μικροκλίμακα.

Webcast

Phases of organic reactions
Φάσεις αντιδράσεων
Υπολογιστική φάση
Laboratory techniques in Organic Chemistry
Macroscale
Ογκομέτρηση l
Microscale
Εργαστηριακές τεχνικές Οργανικής Χημείας
Μακροκλίμακα
Μικροκλίμακα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-03-04T07:43:59Z
2013-12-13T13:20:01Z


Για την επαρκή μελέτη και κατανόηση του παρόντος ΕΔΥ απαιτείται τουλάχιστον μία εβδομάδα μελέτης που πρέπει να προηγείται της εκκίνησης της εργαστηριακής περιόδου. Επιπλέον, απαιτείται επανάληψη των αρχείων εκείνων του ΕΔΥ που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα πειράματα που θα διεκπεραιώσετε στο εργαστήριο. Η επανάληψη αυτή θα πρέπει να γίνεται αμέσως πριν ξεκινήσει το κάθε πείραμα και αναμένεται να απαιτεί περίπου δύο ώρες ανά πείραμα. Είναι προφανές ότι θα απαιτηθεί μία ακόμη επανάληψη όλου του ΕΔΥ αμέσως πριν από τις εξετάσεις που συνοδεύουν την εν λόγω εργαστηριακή περίοδο. Για την επανάληψη αυτή απαιτείται χρόνος τουλάχιστον ίσος με τη συνολική διάρκεια του παρόντος ΕΔΥ. (3 Ώρες + 5 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.