Προχωρημένες σπουδές στην κβαντική φυσική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροχωρημένες σπουδές στην κβαντική φυσική

Ρίζος, Ιωάννης

Ταμβάκης, Κυριάκος
Τζαμαρίας, Σπύρος

Το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (ΕΔΥ) έχει ως στόχο να βοηθήσει το φοιτητή του μαθήματος στην κατανόηση και εμβάθυνση του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και στην εξοικείωση στην επίλυση προβλημάτων. Επίσης να βοηθήσει το φοιτητή στη σύνδεση της ύλης του μαθήματος με αυτήν των αντιστοίχων προπτυχιακών μαθημάτων των οποίων οι γνώσεις είναι απαραίτητες, με την παρακολούθηση ΕΔΥ ο φοιτητής θα έχει την ευκαιρία, εκτός από την επανάληψη των βασικών εννοιών του θεωρητικού μέρους, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την αναλυτική επίλυση προβλημάτων γεγονός απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της σχετικής ύλης, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο να αναπτυχθούν προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά τόσο από φυσική όσο και από μαθηματική σκοπιά.
Το ειδικό εναλλακτικό διδακτικό υλικό της θεματικής ενότητας πσφ60, που έχετε στη διάθεσή σας, αποτελείται από μια σειρά 65 διαλέξεων μέσης διάρκειας 23 λεπτών, δομημένες σε 19 ενότητες, οι οποίες βασίζονται σε υλικό, 400 περίπου, ειδικά προετοιμασμένων διαφανειών εμπλουτισμένων με γραφικά και βίντεο, στα πλαίσια των διαλέξεων αναπτύσσονται οι έννοιες της κβαντικής μηχανικής σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με την παρουσίαση πληθώρας παραδειγμάτων και την αναλυτική επίλυση προβλημάτων, η παρουσίαση ξεκινάει με μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης της κβαντικής μηχανικής και την παρουσίαση των βασικών εννοιών της κβαντικής μηχανικής όπως η εξίσωση του shroedinger και η στατιστική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης (κεφ 1,2), ακολουθεί η αναλυτική επίλυση της εξίσωσης του shroedinger σε μονοδιάστατα προβλήματα στάσιμων καταστάσεων και σκέδασης (κεφ, 3,4,5) και η παρουσίαση μεθόδων προσεγγιστικής επίλυσης (κεφ, 6,7,8), στη συνέχεια αναπτύσσεται ο μαθηματικός φορμαλισμός της κβαντικής μηχανικής (κεφ, 9, 10) και η αξιωματική θεμελίωση όπου εξετάζεται και το θέμα της χρονικής εξέλιξης (κεφ 11), με τη βοήθεια του μαθηματικού φορμαλισμού και της μεθόδου της κανονικής κβάντωσης επιλύεται το πρόβλημα του αρμονικού ταλαντωτή και συναφή προβλήματα (κεφ, 12,13), στη συνέχεια αντιμετωπίζεται το θέμα της στροφορμής και του σπίν και συναφή θέματα (κεφ, 14,15) καθώς και των κεντρικών δυναμικών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη μελέτη των υδρογονοειδών ατόμων (κεφ, 16,17), επίσης εξετάζεται το θέμα των ταυτών σωματιδίων και εφαρμογές (κεφ 18), τέλος αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της κβαντικής σκέδασης (κεφ, 19).

Webcast

Wavefunction
Probability density
Εξίσωση του shroedinger
Uncertainty principle
Στατιστική ερμηνεία
Shroedinger equation
Αρχή της αβεβαιότητας
Ρεύμα πιθανότητας
Κυματοσυνάρτηση
Πυκνότητα πιθανότητας
Εξίσωση συνέχειας


Ελληνική γλώσσα

2009-03-05T11:05:52Z
2008
2013-12-13T11:48:19Z


Yπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να καλυφθεί μετά από 24 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε ωριαία βιντεοδιάλεξη χρειάζεται κατά μέσον όρο 4 ώρες μελέτης, πέραν του χρόνου μελέτης του συμβατικού υλικού, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση πρόσθετων προβλημάτων, οι χρόνοι αυτοί βέβαια ποικίλουν εξαρτώμενοι από το επίπεδο της προπτυχιακού υποβάθρου του φοιτητή και της εξοικείωσης του θέμα. (24 Ώρες + 26 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.