δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοErwerb der deutschen Aussprache im Anfangerunterricht

ΣΠΟΡΟΥ ΑΝΝΑ

ΠερίληψηΓενικό θέμα της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι η διδασκαλία της γερμανικής προφοράς σε Έλληνες μαθητές και συγκεκριμένα σε αρχάριους μαθητές. Η διδασκαλία της προφοράς παίζει πλέον έναν καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο μάθημα εκμάθησης ξένης γλωσσάς. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας πραγματεύεται ορισμούς όπως Φωνητική και Φωνολογία, διδασκαλία της προφοράς, αντικείμενο και τομείς της διδασκαλίας της προφοράς. Θα αναφερθούμε επίσης στη σπουδαιότητα, στους στόχους και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία της προφοράς. Θα αναλύσουμε επιπλέον τις φάσεις κατά τη διδασκαλία της προφοράς και άλλες σημαντικές έννοιες (π.χ. παρεκκλίσεις στην προφορά). Θα αναφερθούμε επίσης στο ρόλο του «ακούειν» και «ομιλείν» κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς επίσης και στη σχέση μεταξύ προφοράς και ορθογραφίας.Επίσης θα αναφερθούν τα λάθη Ελλήνων μαθητών στη προφορά της γερμανικής γλώσσας τόσο στον τομέα της Φωνητικής όσο και της Φωνολογίας. Βάσει αυτών των «αναμενόμενων» παρεκκλίσεων θα γίνουν στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας οι προτάσεις διδασκαλίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για διδακτικές προτάσεις στα πιο συχνά εμφανιζόμενα λάθη Ελλήνων μαθητών κατά την προφορά της Γερμανικής. 16 γερμανικοί φθόγγοι επιλέχτηκαν ως αντικείμενο της διδασκαλίας της προφοράς, των οποίων η παρουσίαση και εξάσκηση έγινε μέσω διαφορών ακουστικών ασκήσεων ή ασκήσεων ομιλίας. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων φθόγγων ήταν, ποιές φωνητικές ιδιαιτερότητες της γερμανικής γλώσσας θα έπρεπε να παρουσιαστούν ως ελάχιστη προϋπόθεση για την εκμάθηση του γερμανικού συστήματος. Αυτή η επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ορισμένοι βασικοί παράγοντες είναι οι εξής:1. Συχνότητα εμφάνισης παρεκκλίσεων στη προφορά των επιλεγμένων φθόγγων.2. Ομάδα μαθητών3. Μαθησιακοί στόχοι.4. Ο βαθμός απόκλισης απο την εκλαμβανόμενη ως «πρότυπη» γερμανική προφορά.Όσον αφορά τις προτεινόμενες ασκήσεις, δημιουργηθήκαν όλες βάσει του σκεπτικού «ακούω- ομιλώ- επαναλαμβάνω», όπου σημαντικό ρόλο παίζει και η συνεργασία μαθητών- καθηγητή. Για κάθε φθόγγο πραγματοποιηθήκαν δυο ηχογραφήσεις ασκήσεων ομιλίας (πρώτη εγγραφή). Στόχος αυτών των ασκήσεων ήταν η μεμονωμένη εξάσκηση των φθόγγων. Έπειτα ζητήθηκε από τους μαθητές να διαβάσουν ένα κείμενο. Οι φθόγγοι που είχαν ήδη διδαχτεί, εμφανίζονταν πλέον σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Η ανάγνωση του κειμένου αποτελεί τη δεύτερη και σημαντικότερη εγγραφή, στην οποια οι φθόγγοι δεν εμφανίζονταν μεμονωμένοι αλλά σε κανονικό κείμενο.Σκοπός της προκείμενης εργασίας είναι να εξακριβωθεί, εάν η συστηματική διδασκαλία της προφοράς μέσω ακουστικών ασκήσεων, ασκήσεων ομιλίας κ.λ.π. σε μια ομάδα αρχάριων μαθητών μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, δηλαδή στην επίτευξη της αποδεκτής προφοράς στα Γερμανικά.ZusammenfassungAllgemeines Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist der Erwerb der deutschen Aussprache bei griechischen Lernern des Deutschen, und genauer bei Anfängern. Die Ausspracheschulung spielt im modernen Unterricht eine entscheidende Rolle. Im theoretischen Teil befassen wir uns mit den Definitionen der Phonetik und Phonologie, sowie der Ausspracheschulung, mit deren Grundlagen und Arbeitsbereichen. Es wird auf die Wichtigkeit, die Ziele, die Einflussfaktoren der Ausspracheschulung und die Phasen beim Erwerb der fremden Sprache eingegangen, sowie auch weitere wichtige Begriffe (z.B. Ausspracheabweichungen). Auch die Rolle des Hörens und Sprechens beim Erwerb der fremden Sprache wird erläutert, sowie die Beziehung zwischen Aussprache und Orthographie.Ebenfalls werden die Aussprachefehler griechischer Lerner des Deutschen angegeben, sowohl im Bereich Phonetik, als auch im Bereich Phonologie. Anhand dieser „erwarteten“ Fehler wurden im analytischen Teil der Diplomarbeit die Didaktisierungsvorschläge gemacht. Es handelt sich eigentlich um die Didaktisierungsvorschläge zu den am häufigsten vorkommenden Aussprachefehlern griechischer Lerner des Deutschen. 16 Lauterscheinungen wurden anhand von Hör- und Sprechübungen eingeführt und trainiert. Zentrale Frage bei der Auswahl dieser Laute war, welche phonetischen Verhältnisse mindestens vermittelt werden müssen, damit das deutsche Phonemsystem gelehrt werden kann. Die Auswahl hängt von vielen Faktoren ab; einige sind:1. Häufigkeit des Vorkommens von Aussprachefehlern bei diesen Lauten.2. Zielgruppe.3. Lernzielgrade.4. Was man überhaupt als deutschen Standard tolerieren kann oder will.Was die Übungen angeht, wurden sie nach dem Motto „ Zuhören- Nachsprechen- Wiederholenn“ gedacht, wobei das Mitarbeiten eine große Rolle spielt. Zu jedem Laut wurden zwei Sprechübungen aufgenommen. Diese Sammlung von Aufnahmen gilt als die erste Aufnahme dieser Arbeit. Ziel dieser Übungen war die Lauterscheinungen im Einzelnen zu trainieren. Den Probanden wurde danach ein Text zum Vorlesen gegeben. Die Lauterscheinungen, die didaktisiert worden waren, sollten dann in einem Kontext vorgelesen werden. Das Vorlesen des Textes gilt als die zweite und wichtigste zur Bewertung Aufnahme, denn die Laute sollten in einem grossen Text richtig ausgesprochen werden. Ziel der vorliegenden Arbeit ist festzustellen, ob der Erwerb der deutschen Aussprache beim Anfängerunterricht durch eine gezielte Ausspracheschulung, durch Hör-, Sprechübungen usw. zu positiven Ergebnissen führen kann.

Διπλωματική εργασία


Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2008-08-25
2013-12-16T10:42:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.