Σύγχρονος σχεδιασμός συσκευασίας : εξελίξεις και απαιτήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σύγχρονος σχεδιασμός συσκευασίας : εξελίξεις και απαιτήσεις

ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η αποτύπωση των σύγχρονων αντιλήψεων στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων. Βάσει αυτού, επιχειρείται μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, συλλογή, καταγραφή και κατάταξη των κριτηρίων, παραμέτρων και στρατηγικών, που ορίζουν τον τρόπο παρουσίας ενός προϊόντος στο ράφι, καθώς και ανάλυση των σύγχρονων αντιλήψεων, εξελίξεων και απαιτήσεων για τον σχεδιασμό μιας συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος μελετούνται, το ευρύτερο marketing concept ενός προϊόντος, σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς, καθώς και οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που επηρεάζουν τον σχεδιασμό της συσκευασίας του, με σκοπό τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο παλαιό προϊόν, που αλλάζει τη συσκευασία του και στο νέο προϊόν που διεισδύει στην αγορά, με βάση τις κοινωνικές αλλαγές, τις καταναλωτικές συνήθειες και ανάγκες, σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης. Παρουσιάζεται επίσης, η σημασία και αναγκαιότητα της ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης, εταιριών και καταναλωτών και γενικότερα η ευαισθητοποίησή τους, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων. Στο δεύτερο μέρος, βάσει των εξελίξεων και των νέων τεχνολογιών, καταγράφονται παράμετροι και προδιαγραφές, που απαιτούνται να λαμβάνονται υπόψη, ως προς τα υλικά και μέσα, σε σχέση με το προϊόν, τις τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης μιας ιδέας, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς την παρουσία και δυνατότητα επικοινωνίας ενός ανταγωνιστικού προϊόντος, με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την τοποθέτηση και τη διαχείριση της συσκευασίας, ως προϊόν στα σημεία διάθεσης και ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο τρίτο μέρος τέλος, γίνεται καταγραφή των σταδίων – βημάτων σχεδιασμού του αναπτύγματος μιας συσκευασίας, με βάση τις παραμέτρους σχεδιασμού που αναπτύσσονται προηγουμένως και παρουσιάζεται παράδειγμα σχεδιασμού (case study) νέου προϊόντος. Μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συσκευασίας Τροφίμων και Ποτών που πραγματοποιήθηκε στις 17-18/3/2008 με τίτλο «Σύγχρονος σχεδιασμός συσκευασίας - Αντιλήψεις - Παράμετροι – Στρατηγικές».

Διπλωματική εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2013-12
2013-12-16T10:58:22Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.