Τυπικές Προδιαγραφές – Δίκτυα Petri (Τσιρίγκα-ΗΤ-ΠΛΗ42)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤυπικές Προδιαγραφές – Δίκτυα Petri (Τσιρίγκα-ΗΤ-ΠΛΗ42)

Τσιρίγκα, Βικτωρία

Ξένος, Μιχάλης
Σκόδρας, Αθανάσιος

Ο φοιτητής μπορεί να μελετήσει το ΕΔΥ αυτής της ενότητας για να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε για να μοντελοποιήσουμε ένα σύστημα λογισμικού με τη βοήθεια των δικτύων Petri. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 8 του Τόμου Α της ΠΛΗ 42 και το αντίστοιχο ΕΔΥ μορφής Webcast για τα δίκτυα Petri. Το συγκεκριμένο υλικό περιέχει 7 ενότητες. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα «Βασικά Συστατικά δικτύων Petri» παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και ο συμβολισμός των δικτύων Petri. Στη δεύτερη ενότητα «Μοντελοποίηση βασικών προγραμματιστικών δομών με δίκτυα Petri» παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα Petri για να προδιαγράψουμε διάφορες προγραμματιστικές δομές (π.χ. ακολουθία, επιλογή, επανάληψη). Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά σημεία της θεωρίας και παραδείγματα δικτύων συνθήκης γεγονότος. Η τέταρτη ενότητα «Μοντελοποίηση προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων» παρουσιάζει τον τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα συνθήκης γεγονότος με σκοπό την προδιαγραφή προβλημάτων όπου απαιτείται ο διαμοιρασμός κοινών πόρων σε δύο ή περισσότερες οντότητες (π.χ. διεργασίες). Οι τρεις τελευταίες ενότητες από την άλλη πλευρά ασχολούνται με μία ειδική κατηγορία δικτύων Petri και συγκεκριμένα με δίκτυα θέσης-μετάβασης. Αναλυτικότερα, η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το μηχανισμό και τη βασική αναπαράσταση των δικτύων Petri. Η έκτη ενότητα ασχολείται με τον τρόπο που μπορούμε να προδιαγράψουμε με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης συστήματα αναμονής-εξυπηρέτησης. Τέλος, η έβδομη ενότητα παρουσιάζει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα θέσης-μετάβασης για τη μοντελοποίηση κάποιας διαδικασίας (workflow). Στις διάφορες ενότητες συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης. Μετά τη μελέτη του συγκεκριμένου εναλλακτικού υλικού, ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί: 1)να εντοπίζει θέσεις και μεταβάσεις,2)να δημιουργεί δίκτυα συνθήκης γεγονότος για την προδιαγραφή απλών διαδικασιών, καθώς και προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων,3)να προδιαγράφει προγράμματα με δίκτυα Petri,4)να δημιουργεί δίκτυα θέσης-μετάβασης για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και συστημάτων αναμονής-εξυπηρέτησης.
Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού είναι να αποσαφηνίσει το συμβολισμό των δικτύων Petri και να παρέχει μία σειρά από ολοκληρωμένα παραδείγματα μοντελοποίησης συστημάτων με τη βοήθεια των δικτύων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό και μία σειρά από ασκήσεις που ο φοιτητής πρέπει να επιλύσει και να συγκρίνει τη λύση του με τις ενδεικτικές λύσεις που παρέχονται. Το παρόν υλικό θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με το κεφάλαιο 8 του 1ου τόμου «Τυπικές Προδιαγραφές», καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα webcast για δίκτυα Petri.

Προβλήματα διαμοιρασμού πόρων
Transitions
Μεταβάσεις
Θέσεις
Condition-event networks
States
Τεκμήρια
Δίκτυα συνθήκης-γεγονότος
Δίκτυα θέσης-μετάβασης
Resource sharing problems
Συστήματα ουρών αναμονής
Tokens
Place-transition networks,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008-11-28T08:48:21Z
2013-12-13T09:03:39Z


Ο συνολικός χρόνος μελέτης του ΕΔΥ εξαρτάται από το είδος μελέτης του φοιτητή. Στην περίπτωση που το υλικό μελετάται για πρώτη φορά, ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενότητα καθώς και τα παραδείγματα που παρατίθενται και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τέλος, για κάθε άσκηση πρέπει να γίνει μελέτη της ενδεικτικής λύσης που παρατίθεται. Στην περίπτωση που ο φοιτητής μελετά το υλικό κάνοντας επανάληψη, τότε αρκεί να εστιάσει μόνο στα σημεία που έχει δυσκολίες. Τέλος, αν το διδακτικό υλικό μελετάται ως προετοιμασία για τις εξετάσεις, προτείνεται ο φοιτητής να προσπαθήσει να επιλύσει τις διάφορες ασκήσεις και να εξετάσει την ορθότητα της λύσης του συγκρίνοντάς την με την προτεινόμενη λύση. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε τους μέγιστους χρόνους μελέτης για κάθε ενότητα που αντιστοιχούν στην περίπτωση όπου το υλικό μελετάται για πρώτη φορά. Στην πρώτη ενότητα, ο φοιτητής θα μελετήσει το βασικό συμβολισμό των δικτύων Petri και θα μάθει να αναγνωρίζει τις θέσεις και τις μεταβάσεις. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας αρκούν 15 λεπτά. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπαραστήσουμε διάφορες προγραμματιστικές δομές με τη βοήθεια δικτύων Petri (απαιτούνται περίπου 10 λεπτά για τη μελέτη της ενότητας). Αν κάποιος φοιτητής μελετά το υλικό για επανάληψη, δεν κρίνεται αναγκαίο να ασχοληθεί με τις δύο εισαγωγικές ενότητες. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα δίκτυα συνθήκης γεγονότος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να δει ο φοιτητής και στη συνέχεια να προσπαθήσει να λύσει μία προτεινόμενη άσκηση. Για τη μελέτη του παραδείγματος θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά, ενώ για τη λύση της άσκηση 5 λεπτά ή ίσως λίγο παραπάνω. Στην τέταρτη ενότητα ασχολούμαστε με τον τρόπο μοντελοποίησης προβλημάτων διαμοιρασμού πόρων με τη βοήθεια δικτύων συνθήκης-γεγονότος. Αρχικά ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τον τρόπο που εργαζόμαστε όταν λύνουμε τέτοια προβλήματα (απαιτείται περίπου 1 ώρα) και στη συνέχεια καλείται να λύσει μία άσκηση, στην οποία θα πρέπει να αφιερώσει 15-30 λεπτά. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το βασικό συμβολισμό των δικτύων θέσης-μετάβασης καθώς και τις διαφορές των συγκεκριμένων δικτύων από τα δίκτυα συνθήκης-γεγονότος. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας, ο φοιτητής δεν θα χρειαστεί πάνω από 15 λεπτά. Στην έκτη ενότητα συζητείται ο τρόπος που μπορούμε να μοντελοποιήσουμε συστήματα αναμονής-εξυπηρέτησης με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση ενός παραδείγματος (που απαιτεί 15 λεπτά) και στη συνέχεια, ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει περίπου 10 λεπτά για την επίλυση μίας άσκησης. Τέλος, η έβδομη ενότητα παρουσιάζει τη μοντελοποίηση διαδικασιών εργασίας με τη βοήθεια δικτύων θέσης-μετάβασης. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, αρχικά παρέχεται ένα εκτενές παράδειγμα για το οποίο ο φοιτητής θα πρέπει να αφιερώσει 1 ώρα. Στη συνέχεια, ο φοιτητής καλείται να λύσει μία άσκηση, η οποία απαιτεί περίπου 30 λεπτά για την επίλυσή της.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.