Συγκριτική μελέτη ανάμεσα στο πρότυπο ISO 31000: 2009 και άλλα πρότυπα που αφορούν την διαχείριση ρίσκου. Επιρροή των προτύπων στις επιχειρήσεις που τα υιοθετούν.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
A comparative study among ISO 31000: 2009 and other standards concerning risk management. How ISO 31000: 2009 affects the firms;
Συγκριτική μελέτη ανάμεσα στο πρότυπο ISO 31000: 2009 και άλλα πρότυπα που αφορούν την διαχείριση ρίσκου. Επιρροή των προτύπων στις επιχειρήσεις που τα υιοθετούν.

Ραφαηλίδης, Παναγιώτης

Κούτρας, Βασίλειος

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές, οργανισμοί και επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην διαχείριση του ρίσκου. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες που εστιάζουν στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής αποτελεσματικής διαχείρισης ρίσκου (Marsh και McLennan, 2005). Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύουμε και μελετάμε το πρότυπο ISO 31000: 2009 και το συγκρίνουμε με παρόμοια πρότυπα. Το ISO 31000: 2009 είναι ένα πρότυπο που αφορά την διαχείριση του ρίσκου από μια επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for Standardization – ISO) η διαχείριση του ρίσκου σε έναν οργανισμό πρέπει να δημιουργεί αξία και να την προστατεύει αλλά και να διευκολύνει την συνεχή βελτίωση της επιχείρησης. Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να εξεταστεί κατά πόσο μια αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου οδηγεί στην βελτίωση μιας επιχείρησης. Μια ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας παρέχεται από τους Smithson και Simkins (2005). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί το πρότυπο COSO ERM (2004) που αναπτύχθηκε από το Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission και το πρότυπο ISO 31000 (2009) που έχουν αναπτυχθεί για την διαχείριση του ρίσκου και να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους και να τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.
Περιέχει εικόνες και πίνακες
In the last few years there is an increasing interest among researchers, organizations and companies in risk management. In literature there are many studies that focus on the advantages of the adoption of a risk management approach (Marsh και McLennan, 2005). The present study presents and analyses the ISO 31000:2009 standard and its relation with other standards. The ISO 31000:2009 is a standard that concerns risk management that can be applied of any company regardless the size and the field it operates. According to the International Organization for Standardization – ISO risk management should creates and protects value and contributes to the ongoing improvement of a business. In the past, several researches attempted to investigates if the implementation of risk management leads to an improvement in a business. The relevant literature is presented by Smithson and Simkins (2005). The aim of this study is to present, analyze and compare the COSO ERM (2004) of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and the ISO 31000 (2009) standards that have been developed concerning risk management and present the advantages and disadvantages of each method.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαχείριση κινδύνου
COSO ERM
Risk Management

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T08:49:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.