Μελέτη των παραμέτρων ποιότητας των αναλύσεων και της διακίνησης μονάδων αίματος σε σταθμό αιμοδοσίας τροτοβάθμιου νοσοκομείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη των παραμέτρων ποιότητας των αναλύσεων και της διακίνησης μονάδων αίματος σε σταθμό αιμοδοσίας τροτοβάθμιου νοσοκομείου

Ευφραιμίδου, Σμαράγδα

Βαξεβανίδης, Νικόλαος
Καρκαλούσος, Πέτρος

Περίληψη Εισαγωγή: Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων είναι από τις συχνότερες ιατρικές πράξεις σε ένα Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι η μετάγγιση σώζει ζωές σε πολλές και ποικίλες καταστάσεις, συνοδεύεται και από υψηλό κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Ένας σημαντικός αριθμός εξ’ αυτών οφείλεται σε σφάλματα που αφορούν στη διαδικασία της μετάγγισης και τα οποία είναι εφικτό να αποφευχθούν με κατάλληλες παρεμβάσεις. Σκοπός της μελέτης: Η μελέτη των παραμέτρων ποιότητας στις αναλύσεις και στη διακίνηση μονάδων και παραγώγων αίματος στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου. Η ποιότητα εκτιμήθηκε βάση επιλεγμένων δεικτών ποιότητας και της ανάλυσης κινδύνου επιλεγμένων παραμέτρων. Υλικό – μέθοδος: Συλλέχτηκαν στατιστικά δεδομένα για τον υπολογισμό δεικτών ποιότητας που επηρεάζουν την ασφάλεια της χορήγησης και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των παραγώγων αίματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση κινδύνου για τη διαδικασία μετάγγισης αίματος και παραγώγων αίματος που ακολουθείται στο Νοσοκομείο. Αποτελέσματα: Συνοπτικά τα αποτελέσματα των δεικτών ποιότητας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Δείκτης Ποιότητας Τιμή Επιτυχίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας 100/100 Χρόνος διεκπεραίωσης σε επείγουσες καταστάσεις (TAT) 34,3 λεπτά Αριθμός ληγμένων μονάδων για RBC 492 (ποσοστό 5%) Αριθμός ληγμένων μονάδων για FFP 180 (ποσοστό 4%) Αριθμός ληγμένων μονάδων για PLT 202 (ποσοστό 8,5%) λόγος διασταυρώσεων/χορηγήσεις (C/T) 2,14 χορήγηση αδιασταύρωτων μονάδων ερυθρών 18 μονάδες για 11 περιστατικά Αριθμός διασταυρώσεων 19.778 Αριθμός χορηγήσεων RBC 9239 Αριθμός χορηγήσεων FP 4476 Αριθμός χορηγήσεων PLT 2247 Αριθμός ανεπιθύμητων αντιδράσεων 31 (ποσοστό 0,194%) Αριθμός ασθενών που μεταγγίστηκαν/συνολικό αριθμό ασθενών 5% Αριθμός μονάδων RBC που παρελήφθησαν/αριθμό μονάδων που χορηγήθηκαν 1,05 Σύνολο μονάδων RBC που χορηγήθηκαν σε αιματο-ογκολογικούς και χειρουργικούς ασθενείς ως ποσοστό του συνόλου των μεταγγίσεων 60% Με την ανάλυση κινδύνου προσδιορίστηκαν τα 8 πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, για τον έλεγχο των οποίων απαιτείται η εφαρμογή μέτρων. Συμπέρασμα: Στο συγκεκριμένο εργαστήριο οι δείκτες ποιότητας και η συγκριτική αξιολόγησή τους με βιβλιογραφικά δεδομένα, έδειξε ότι η αναλυτική φάση της διαδικασίας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χρειάζονται όμως διορθωτικές ενέργειες στον τομέα της διαχείρισης των αποθεμάτων, κυρίως ως προς το ρυθμό λήξης μονάδων RBC. Η μελέτη ανάλυσης κινδύνου κατέδειξε τα πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας που αφορούν την κλινική απόφαση για μετάγγιση, τη λήψη των δειγμάτων προ-μεταγγισιακού ελέγχου και τον χειρισμό του μεταγγιζόμενου ασθενούς. Συζήτηση: Προτείνεται η υιοθέτηση και η συνεχής παρακολούθηση δεικτών ποιότητας για τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας που αναγνωρίστηκαν, έτσι ώστε να καταστεί η διαδικασία της μετάγγισης όσο γίνεται πιο ασφαλής για τους ασθενείς.
Summary Background: Blood transfusion is one of the most routinely performed procedures at tertiary hospitals. Although it saves lives and reduces morbidities, it is associated with certain risks some of which could be fatal. The majority of them can be attributed to human error and therefore can be avoided if proper corrective actions are employed in the transfusion process. Study design and methods: The aim of this study is the investigation of quality parameters of the administration of blood products at Papageorgiou General Hospital. In addition, detailed risk assessment of the transfusion process was conducted. Results: The results of the quality indicators that were examined are presented in the following table: Quality Indicator Value External quality control results 100/100 Test Turnaround Time-urgent requests (TAT) 34.3 minutes Expired RBC units 492 (5%) Expired FFP units 180 (4%) Expired PLT units 202 (8.5%) crossmatch/transfusion ratio (C/T) 2.14 RBC units issued under the emergency release procedure 18 units for 11 cases Number of crossmatches performed 19.778 Number of RBC administrations 9239 Number of FFP administrations 4476 Number of PLT administrations 2247 Number of serious adverse events (SAE) 31 (0.194%) Patients transfused as a percentage of the patients admitted 5% Ratio of units of total blood components distributed to units transfused 1.05 Rotal blood units transfused in onco-haematology and surgery as a proportion of total transfusions 60% The risk analysis revealed the 8 most critical points in the transfusion process that need to be controlled. Conclusion: The evaluation of the quality indicators and the benchmarking analysis revealed that the analytical phase is well established at an acceptable level, but corrective actions are needed in the field of the inventory management. The proactive risk assessment determined the critical points of the transfusion process regarding the clinical decision to transfuse, the collection of the pre-transfusion samples and the monitoring of the transfused patient, so that corrective actions can be applied. Discussion: The implementation of specific quality indicators for the recognized critical points is proposed, so that the transfusion process at our hospital becomes as safe as possible.
Περιέχει : πίνακες, γραφήματα, διάγραμμα ροής

Διπλωματική Εργασία / Thesis

blood transfusion
δείκτες ποιότητας
FMEA
ανάλυση κινδύνου
quality indicators
μετάγγιση αίματος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T08:49:45Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.