ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
SCHEMES OF DEVELOPMENTAL LEARNING AND TEACHING MODELS IN MATHEMATICS
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ποτονού, Έλλη

Βλάμος, Παναγιώτης
Κορδούλης, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη διδακτική πράξη, με αναφορές στην ιστορία της Διδακτικής και της Διδακτικής των Μαθηματικών αλλά και με τη θεωρητική θεμελίωση τόσο των παραδοσιακών όσο και των σύγχρονων τάσεων στην οργάνωση της διδασκαλίας. Επιχειρεί, επίσης, να αναλύσει μεθόδους, στρατηγικές, μορφές, μοντέλα διδασκαλίας και να παρουσιάσει διδακτικές προσεγγίσεις που η γνώση τους βοηθά τον εκπαιδευτικό να εξοπλιστεί με τις απαραίτητες θεωρητικές βάσεις και πρακτικές στρατηγικές, αποκτώντας, παράλληλα, την ετοιμότητα της πολλαπλής ανάγνωσης της πραγματικότητας της σχολικής τάξης και παρέμβασης στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι εύλογο, βέβαια, πως ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να βελτιώσει το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να προβαίνει σε επιλεκτική χρήση στρατηγικών και μέσων διδασκαλίας, καθώς η διδασκαλία δεν μπορεί να είναι μια πανομοιότυπα αναπαραγόμενη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής, επιχειρείται ο προσδιορισμός της έννοιας της Διδακτικής και γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών εκφάνσεών της μέσα στο χρόνο. Επιπλέον, δίνεται με συντομία η εξέλιξη της διδακτικής των Μαθηματικών καθώς και της νεότερης μαθηματικής εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά, προσδιορίζονται οι έννοιες της διδασκαλίας και της μάθησης και στη συνέχεια επισημαίνονται ορισμένες βασικές θεωρίες μάθησης που επέδρασαν σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης διδασκαλίας. Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια, παρουσιάζονται μέθοδοι, στρατηγικές, μοντέλα αλλά και τεχνικές διδασκαλίας, όπως προκύπτουν από τους διαφορετικούς ρόλους μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή, των περιεχομένων αλλά και των μέσων διδασκαλίας, ενώ επισημαίνεται και το πέρασμα από τις παραδοσιακές σε σύγχρονες μορφές διδασκαλίας οι οποίες οδηγούν σε ενεργητικές και αποτελεσματικές εμπειρίες μάθησης για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τονίζεται, επίσης, η συμβολή της τεχνολογίας όχι μόνο στη δημιουργία μιας ελκυστικής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας αλλά και στην προετοιμασία των μαθητών για την κοινωνία του μέλλοντος. Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση της πορείας, της οργάνωσης, του σχεδιασμού και των φάσεων διεξαγωγής της διδασκαλίας καθώς επίσης και της αξιολόγησης που ελέγχει τον βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων. Στο τέλος της εργασίας, γίνεται μια σύνοψη, εξάγονται κάποια συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Λέξεις – Κλειδιά: Μέθοδοι Διδασκαλίας, Διδακτικές Τεχνικές, Στρατηγικές Μάθησης, Διδακτικά Μοντέλα.
Περιέχει Πίνακες , σχήματα, διαγράμματα, χάρτες.
The present study attempts to explore the educative action, with references to the history of Didactics and Mathematics Didactics as well as the theoretical foundation of both the traditional and current trends in teaching organizing. Moreover, it endeavors to analyze teaching methods, schemes, forms, models and present educational approaches, the knowledge of which aids the teacher in being equipped with the necessary theoretical basis and practical strategies, meanwhile, acquiring the readiness of multiple reading of classroom realities and intervention in learning process. It is reasonable, though, that the tutor, in order to improve the outcome of educational process, makes selective usage of strategies and teaching means since teaching cannot be an identically reproduced educative and learning process. More specifically, in the first chapter the attempt has been made to define the concept of Didactics and give a brief presentation of its most significant expressions over time. Furthermore, the evolution of Mathematics Didactics as well as the modern mathematics education is briefly given. In the second chapter, initially, the concepts of teaching and learning are defined and subsequently some basic learning theories that had a significant impact on the configuration of contemporary teaching are highlighted. In the next four chapters, teaching methods, schemes, models but also techniques, as deriving from the different roles between the teacher and the student, the contents and the teaching means are presented, while the transition from traditional to contemporary forms of teaching which lead to active and efficient learning experiences for the students of Primary and Secondary Education is also remarked. It is further emphasized, that technology has contributed not only to the creation of attractive and interesting teaching but also the preparation of students for the future society. In the seventh chapter, a presentation of the course, organizing, planning and stages of teaching’s operation as well as the assessment that controls the degree to which teaching objectives are achieved is being made. Ultimately, a synopsis is given, some conclusions are drawn and also propositions are formulated for an effective teaching. Key Words: Teaching methods, teaching techniques, learning strategies, teaching models.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

learning strategies
Teaching methods
teaching techniques
Μέθοδοι Διδασκαλίας
Στρατηγικές Μάθησης
Διδακτικές Τεχνικές
teaching models
Διδακτικά Μοντέλα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T08:52:20Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

231
0
108*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.