Εσωτερική υποκίνηση και απεικονιστικές μεταφορές στην εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Intrinsic motivation and visual metaphors in education
Εσωτερική υποκίνηση και απεικονιστικές μεταφορές στην εκπαίδευση

Γκιουζέπας, Λάμπρος

Κιουλάνης, Σπυρίδων
Λιακοπούλου, Μαρία

Περιέχει: πίνακες, εικόνες, γραφήματα
Motivating students to actively participate in a classroom seems to be one of the most fundamental prerequisites for achieving sustainable learning outcomes in education. The question of how students can be motivated, however, remains largely unanswered despite that the need to motivate students seems to be more important than ever. Recent research shows that young people are becoming increasingly disinterested in academic activities. The main aim of the present study is to investigate the extent to which visual metaphors –that describe a topic in symbolic terms– can increase the situational interest experienced by students in the context of a class. To better understand how visual metaphors work in order to motivate students, the present study examines a number of possible intervening variables, such as students’ gender, curiosity as a personality trait, and previous interest to the topic. An experimental research design was employed to investigate the extent to which visual metaphors are useful as tools of motivation. The experiment took place in two public vocational institutes in the area of Thessaloniki. The experimental findings suggest that the use of visual metaphors during the introduction to a new lesson topic increases the situational interest felt by students more than the use of a definition of the topic or the use of a literal image. Further, the present study shows that when the content of a visual metaphor can be stereotypically characterized as “feminine” rather than as “masculine”, visual metaphor increases the situational interest for female students more than for male students. This finding indicates that visual metaphors that have a stereotypically “feminine” content can be more effective, in motivating students, when they are applied to a predominately female rather to a male student audience. The present research findings further reveal that visual metaphors can have a greater impact to the situational interest felt by those students that score high rather than low in curiosity. This research finding indicates that curiosity, as a personality trait, might play a facilitating role in the effectiveness of visuals metaphors. Therefore, it is suggested that visual metaphors should be accompanied by other learning techniques that can potentially increase curiosity in students such as the educator posing questions or inviting students to participate in discussions. The present study discusses the implications of the research findings above in a separate section. In addition, it explores how future research can shed some more light on the use of visual metaphors in education within the context of an overall aim to increase interest among students.
H ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η απάντηση, όμως, στο ερώτημα του πώς ο εκπαιδευτής μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη. Παράλληλα, η ανάγκη για δημιουργία κινήτρων και ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ, δεδομένου ότι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι με το πέρασμα του χρόνου οι νέοι φαίνεται να χάνουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το κατά πόσο οι μεταφορικές εικόνες –οι εικόνες, δηλαδή, που αποτυπώνουν με συμβολικό τρόπο ένα διδακτικό θέμα– μπορούν να υποκινήσουν το περιστασιακό ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο μιας διδασκαλίας. Για τη συστηματική κατανόηση της σχέσης μεταξύ μεταφορικών εικόνων και ενίσχυσης του ενδιαφέροντος, η παρούσα εργασία διερευνά επίσης έναν αριθμό πιθανών παρεμβαλόμενων μεταβλητών, όπως το φύλο των εκπαιδευόμενων, ο βαθμός περιέργειας και διερευνητικής διάθεσης ως ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων και τέλος το πρότερο ενδιαφέρον για το διδακτικό θέμα. Η παρούσα μελέτη υιοθέτησε ένα πειραματικό ερευνητικό σχεδιασμό για να διερευνήσει το θέμα της χρησιμότητας των μεταφορικών εικόνων στην υποκίνηση των εκπαιδευομένων. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε δύο δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι η χρήση μεταφορικών εικόνων στην αρχή μιας διδακτικής ενότητας μπορεί να αυξήσει το περιστασιακό ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χρήση ορισμών ή κυριολεκτικών εικόνων. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι μεταφορικές εικόνες που το περιεχόμενο τους μπορεί να χαρακτηριστεί στερεοτυπικά ως «γυναικείο» αυξάνουν το περιστασιακό ενδιαφέρον των γυναικών περισσότερο από ό,τι των αντρών. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει ότι οι μεταφορικές εικόνες με στερεοτυπικά «γυναικείο» περιεχόμενο μπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν απευθύνονται σε γυναικείο παρά σε αντρικό εκπαιδευτικό κοινό. Τα πειραματικά δεδομένα έδειξαν, επίσης, ότι οι μεταφορικές εικόνες ενισχύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων με υψηλό βαθμό διερευνητικής διάθεσης περισσότερο από ό,τι αυτών με χαμηλό βαθμό διερευνητικής διάθεσης. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι ο βαθμός περιέργειας και διερευνητικής διάθεσης μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μεταφορικών εικόνων. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη προτείνει η χρήση των μεταφορικών εικόνων να συνδυάζεται με άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές που δυνητικά μπορούν να ενισχύσουν την περιέργεια των εκπαιδευομένων, όπως οι ερωτήσεις ή η πρόκληση συζήτησης. Η παρούσα εργασία κλείνει με μια συζήτηση για τις προεκτάσεις που έχουν τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα στη θεωρία και πράξη της εκπαίδευσης. Επίσης, προτείνονται τρόποι με τους οποίους μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να φωτίσουν καλύτερα το θέμα της χρήσης των μεταφορικών εικόνων στην εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Interest
Intrinsic Motivation
Εσωτερική Υποκίνηση
Ενδιαφέρον
Απεικονιστικές Μεταφορές
Adult Education
Visual Metaphors

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-06T08:55:03Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
3
7*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)