ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΑΤΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΑΤΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΓΚΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΠΑΛΤΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΦΙΛΗΜΩΝ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιάσουμε στα Σύγχρονα Μουσεία Τέχνης και στις στρατηγικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν με σκοπό την προσέλκυση του κοινού και ειδικότερα των ηλικιών απο 17 έως 30 ετών. Επιπλέον θα αναλύσουμε τη συμβολή και τις προοπτικές που προσφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ώς σύγχρονο μέσο επικοινωνίας με το εν λόγω κοινό. Ως περίπτωση μελέτης επιλέξαμε τις γκαλερί του Tate και ειδικότερα το Tate Modern και το Tate Britain ώς πρότυπα στρατηγικής μάρκετινγκ στον φυσικό αλλα και εικονικό χώρο ώς πολιτιστικούς οργανισμούς που εξειδικεύονται σε θέματα ευαισθητοποίησης του νεανικού κοινού. Οι δύο πόλοι πολιτιστικής στρατηγικής του Tate είναι η Τέχνη και το Κοινό. Μελετήσαμε τα προγράμματα του Tate που επικεντρώνονται σε αυτές τις δύο παραμέτρους και κυρίως στη σημασία του Διαδικτύου αναφορικά με τους στόχους του οργανισμού. Η έρευνα μας επικεντρώθηκε στο Facebook όπου εστιάσαμε στις διαμορφωμένες απόψεις και στάσεις του νεανικού κοινού μέσω της ανάλυσης των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Tate και καταλήξαμε σε κάποια αξιοσημείωτα συμπεράσματα αναφορικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και την ανατροφοδότηση μεταξύ του Τate και των χρηστών. Τέλος εκφράσαμε κάποιους προβληματισμούς σχετικά με το βαθμό που τα ΜΚΔ αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την επίσκεψη στο φυσικό χώρο του Tate.
In this thesis we will focus on Contemporary Art Museums and the communicative strategy they use in order to attract the museum audience and especially the target group from 18 years old to 30 years old. Moreover, we will analyze the contribution and the prospects that Social Media may offer, as a contemporary means of communication with this specific audience. As a case study we chose the Tate galleries and especially Tate Britain and Tate Modern as specialists to attract the young audience in natural and virtual space .The two sectors of cultural strategy of Tate are: Art and Audience. We study Tate’s programs that focus in these two parameters and especially to the importance of Web 2, concerning Tate’s objectives. Οur survey focus on Facebook where we bring out the formative opinions and attitudes of the young audience through the analysis of posts at Tate web page and we came to some eminent results concerning the interaction between the users-friends of Tate on Facebook and the feedback between users and Tate. At the end we express some thoughts about the possibility that Facebook may be a limiting factor in the visit at Tate’s natural space.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-06T09:01:01Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
7
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.