Αειφόρος τουρισμός μεγάλης κλίμακας: τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και η αειφορική τους εφαρμογή και διαχείριση στην Ελλάδα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Large scale Sustainable tourism settlements: mixed-use accomodations - sustainable implementation and management in Greece.
Αειφόρος τουρισμός μεγάλης κλίμακας: τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και η αειφορική τους εφαρμογή και διαχείριση στην Ελλάδα.

Καραζήση, Βασιλική

Αξαρλή, Κλεονίκη
Καλογήρου, Νικόλαος

Περιέχει : 20 πίνακες & 51 εικόνες
O τουρισμός αποτελεί διαχρονικά μια αυξανόμενη σε πολυπλοκότητα και ένταση βιομηχανία. Σήμερα, η τουριστική δραστηριότητα κυρίως λόγω της εντατικοποίησης δεν μπορεί να θεωρηθεί όπως εν τη γένεση της (αρχές 19ου αιώνα) ως δραστηριότητα μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (smokelessindustry). Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για την αειφορία, ηπολυεπίπεδητουριστική βιομηχανία εξαρτάται,με μεγάλη ευαισθησία αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης,άμεσα και έμμεσα από περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες.Με στόχο τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τον τουρισμό θεσπίζονται κριτήρια καιμέθοδοικαι αξιολογούνται δεδομένα και αποτελέσματα μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων υλοποιημένων, του περιβαλλοντικού τουςαποτυπώματος στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο καθώς της αειφορίας τους. Για την Ελλάδα, ο τουρισμός αποτελεί την δυναμικότερη βιομηχανία ακόμη και σε περίοδο σε καιρό παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.Η χώρα παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που όμως, ισοσκελίζονται από το επικρατών μοντέλο άναρχης, εποχιακής και μη ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης, μικρής και μεσαίας κλίμακας, αποτέλεσμα του αποσπασματικού σχεδιασμού από την απαρχή του ελληνικού τουρισμού έως σήμερα. Από το 2009 θεσμοθετείται το πλαίσιο για το χωροταξικό σχεδιασμό του τουρισμού, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη τουριστικού στρατηγικού σχεδιασμού και αναζωογόνησης για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος και ιδιαίτερα για τον πολυτελή τουρισμό μεγάλης κλίμακας, που συστήνεται μέσα από την λειτουργία των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων. Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να αξιολογήσει τους παράγοντες βιωσιμότητας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του νέου τουριστικού μοντέλου στον Ελληνικό χώρο αναπτύσσοντας τέσσερα σενάρια τάσης. Ακόμη, επιχειρεί τη σύνδεση της θεωρητικής και εμπειρικής διάστασης της παραπάνω έρευνας με την μελέτη περίπτωσης της χώρας μας και την εφαρμογή του μοντέλου των ΣΤΚ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες όπως το τοπίο, το κλίμα, την κλίμακα, τους ρυθμούς ανάπτυξης, την ποικιλομορφία του φυσικού περιβάλλοντος και την ομαλή ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων κοινωνιών.
Tourism is a growing industry in a complex and intensive way. Tourism activity, mainly due to intensification, can’t be considered as a smokeless industry as in the early 19th century. According to international conventions on sustainability, the multi-level tourism industry depends, with great sensitivity of interaction and interdependence, directly and indirectly on environmental, economic, social and political factors. Strategic development planning for tourism establishes criteria and methods and evaluates data and results, through the analysis of selected implemented environmental footprints and their sustainability in general, in the European and global field. For Greece tourism is the most dynamic industry even over a prolonged period of economic crisis. The country presents significant advantages that are abridged by the prevailing model of uninterrupted, seasonal,unbalanced, small and medium-scaletourism development. The result of fragmented planning from the birth of modern Greek tourism to the present day. Since 2009, the framework for spatial planning of tourism has been reestablished, recognizing the imperative need for tourist strategic planning and rejuvenation for the whole tourist product. At the new institutional framework the large-scale luxury tourism is recommended through the operation of the Mixed Use Accomodation/Complex Tourist Lodgings. This paper aims to evaluate the sustainability factors and the environmental impact of the new tourism model in the Greek area by developing four trend scenarios. Moreover, it attempts to link the theoretical and empirical dimension of the above research to the case study of our country and the application of the model of the Mixed Use Accomodation/Complex Tourist Lodgings, taking into account local specificities such as landscape, climate, scale, growth rates, diversity of the natural environment and the smooth development of existing societies

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τουρισμός, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αειφορία, χωροταξικός σχεδιασμός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T09:01:46Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
25
219*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.