Η εθνική πολιτική των μεταφορών και η υλοποίησή της στο περιφερειακό επίπεδο μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σύγκριση μεταξύ προγραμματισμένων και υλοποιούμενων παρεμβάσεων με επικέντρωση στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The national transport policy and its implementation at the regional level through co-financed programs. Comparison between planned and implemented actions focusing on the Region of Epirus.
Η εθνική πολιτική των μεταφορών και η υλοποίησή της στο περιφερειακό επίπεδο μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σύγκριση μεταξύ προγραμματισμένων και υλοποιούμενων παρεμβάσεων με επικέντρωση στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Λιλής, Παύλος

Ζέρβας, Ευθύμιος
Τασοπούλου, Αναστασία
Μπλούτσος, Αριστείδης

This diploma thesis studies the formulation of national transport policy, especially during the last two decades. The formulation of national policy takes place and is in line with the developments taking place in the European context as outlined in the White Paper on Transport. The European Commission aims to a Single European Transport Area by 2050 and seeks to develop a transport system that is an integral part of the EU's Sustainable Development Strategy In Greece, transport policy is co-formulated by the choices made at the level of spatial planning and by the framework defined by the various EU co-financed operational programs. The main directions in the field of transport are envisaged in the General Framework of Spatial Planning and Sustainable Development as well as in the individual Regional Frameworks. Starting with the implementation needs of the co-financed Transport Programs, the Transport Development Plan for the period 2007-2013 and the twenty years for the 4th Programming Period and the Strategic Transport Investment Framework (SPMP) for the 5th Programming Period 2014-2020, have been drafted. The analysis of the above with a focus on the Region of Epirus gives the outline of the objectives of transport. This diploma thesis seeks to pinpoint gaps between the programming at different levels and the final implementation, especially through the co-financed transport programs. From the study of the implemented transport interventions (Sectoral Operational Programs and Regional Operational Programs) it is found that the main road axes (Egnatia and Ionia Odos) have been almost completed, the Central Core (CC) is not yet completed in the Territorial Unity of Thessaly-Sterea Greece-Epirus, the construction of port facilities in Igoumenitsa is proceeding, but the planned railway connection of Epirus has not progressed. In addition to the Regional Planning in Transport there is a lack of an integrated, long-lasting and costly planning. At national level there is a sub-financing of the transport sector through co-funded programs which creates serious problems in implementing efficient planning. At national level there is a sub-financing of the transport sector through co-funded programs which creates serious problems in implementing efficient planning.
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στις μεταφορές, ιδιαίτερα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής πραγματοποιείται και συμβαδίζει με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως αυτό σχηματοποιείται στη Λευκή Βίβλο των μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει προς έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών μέχρι το 2050 και επιζητεί την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ Στην Ελλάδα, η πολιτική των μεταφορών συνδιαμορφώνεται από τις επιλογές που γίνονται στο επίπεδο της χωροταξίας αλλά και από το πλαίσιο που ορίζουν τα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα - με πόρους της ΕΕ - επιχειρησιακά προγράμματα. Αναφορικά με το πρώτο από αυτά τα επίπεδα, στην παρούσα εργασία μελετώνται οι βασικές κατευθύνσεις στον τομέα των μεταφορών που προβλέπονται στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης όπως επίσης και στα επιμέρους Περιφερειακά Πλαίσια. Αναφορικά με το δεύτερο επίπεδο, και πάντα με επικέντρωση στις μεταφορές μελετώνται το Σχέδιο ανάπτυξης μεταφορών περιόδου 2007-2013 και εικοσαετίας για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο και το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) για την Ε΄ ΠΠ 2014-2020. Η ανάλυση των παραπάνω με επικέντρωση στην Περιφέρεια Ηπείρου δίνει το περίγραμμα των επιδιωκόμενων στόχων στις μεταφορές. Με την παρούσα Διπλωματική εργασία επιδιώκεται η σύγκριση μεταξύ του προγραμματισμού που υπάρχει σε διαφορετικά επίπεδα και της τελικής υλοποίησης ειδικά μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Από την μελέτη των υλοποιημένων παρεμβάσεων στις μεταφορές (Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) διαπιστώνεται ότι έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι κύριοι οδικοί άξονες (Εγνατία και Ιόνια Οδός), δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο προβλεπόμενος Κεντρικός Πυρήνας (ΚΠ) στην Χωρική Ενότητα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, έχει προχωρήσει η κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ηγουμενίτσα, δεν έχει όμως προχωρήσει η προγραμματιζόμενη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου , όπως προβλεπόταν. Επιπλέον για τον Περιφερειακό σχεδιασμό στις μεταφορές παρατηρείται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου, μακροχρόνιου και κοστολογημένου σχεδιασμού. Σε εθνικό επίπεδο παρατηρείται μια υποχρηματοδότηση του τομέα των μεταφορών μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση ενός αποδοτικού προγραμματισμού.
Πίνακες, Γραφήματα, Εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Operational Programs
Μεταφορές
Επιχειρησιακά Προγράμματα
European Union
Epirus
Development
Ήπειρος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Transport
Ανάπτυξη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T09:02:31Z
2017-09-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
49
238*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.