δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη Συστημάτων Ηλιακής Ψύξης
Study of Solar Cooling Systems

Παναγιώταρου, Γεωργία

Παπαευθυμίου, Σπυρίδων
Γιαννακοπούλου, Κανελλίνα
Ζέρβας, Ευθύμιος

Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτη
The necessity to integrate R.E.S. and more specifically solar energy in the building sector, is mainly due to the related high energy footprint. This postgraduate diploma thesis presents and analyzes various solar cooling technologies and systems, which can contribute significantly to improving energy efficiency in buildings. A four-storey residential building was selected in the center of Athens and the potential installation of a solar cooling system has been modelled through the use of a specialized software (Pistache). The optimal layout of the system was determined in order to meet cooling-heating loads and domestic hot water needs of the building. The results demonstrate the efficiency and reliability of solar cooling systems, while through appropriate fine-tuning, the applied methodology can be a guide for further study and development of relevant applications in areas with high solar potential.
Η ανάγκη ένταξης των Α.Π.Ε. και πιο συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας στον κτιριακό τομέα, υποδεικνύεται κυρίως λόγω του υψηλού ενεργειακού του αποτυπώματος. Στην πα- ρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται τεχνολογίες και συστήματα ηλιακής ψύξης, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Επιλέχθηκε ένα τετραώροφο κτίριο οικιακής χρή- σης στο κέντρο της Αθήνας και υλοποιήθηκε μελέτη εφαρμογής ενός συστήματος ηλιακού κλιματισμού με το εξειδικευμένο λογισμικό Pistache. Καθορίστηκε η βέλτιστη διάταξη του συστήματος, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες ψύξης - θέρμανσης αλλά και ζεστού νερού χρήσης. Από τα αποτελέσματα αποδεικνύεται η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού, ενώ με την πραγματοποίηση κατάλληλων αλλαγών, η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την περαιτέρω μελέτη και ανά- πτυξη σχετικών εφαρμογών σε περιοχές με υψηλό ηλιακό δυναμικό.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

λογισμικό Pistache
ηλιακή ψύξη
ηλιακός κλιματισμός
absorption and adsorption technologies
τεχνολογίες απορρόφησης - προσρόφησης
εγκαταστάσεις ηλιακού κλιματισμού
solar cooling
solar air conditioning
Pistache software
solar cooling applications

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-21
2017-10-06T09:05:43Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
101
24*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.