δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ηλεκτρονική Τραπεζική και Ασφάλεια Συναλλαγών
E-Banking and safety of transactions

Νούση, Βασιλική

Παπάζογλου, Χρήστος
Πούτος, Ευάγγελος

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προσέφερε τεράστιες δυνατότητες στον τραπεζικό κλάδο για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Ο νέος αυτός τρόπος τραπεζικής εξυπηρέτησης, προσφέρει πολλαπλά οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Οι τράπεζες εγκαινιάζουν συνεχώς νέα προϊόντα και λύσεις τραπεζικής, προκειμένου να προσελκύσουν όλο και περισσότερους χρήστες στο ηλεκτρονικό τραπεζικό κανάλι. Ρόλο – κλειδί στην προσπάθεια αυτή, διαδραματίζει το επίπεδο ασφάλειας του περιβάλλοντος των συναλλαγών. Η παρούσα εργασία διερευνά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των πελατών απέναντι στην Ηλεκτρονική Τραπεζική. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται εκτενής αναφορά στον ορισμό της Ηλεκτρονικής τραπεζικής, στις δυνατότητες που προσφέρει, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο για τους χρήστες όσο και για τα Τραπεζικά Ιδρύματα. Επίσης, αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του e-banking και γίνεται εκτενής αναφορά στο πλαίσιο που καθορίζει την ασφάλεια των συναλλαγών. Το ερευνητικό μέρος στοχεύει στη μελέτη των απόψεων των πελατών σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και την ασφάλεια που διέπει τις συναλλαγές. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου, τον Μάρτιο του 2017 στην πόλη των Ιωαννίνων. Το δείγμα ήταν τυχαίο, αποτελούμενο από άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και επαγγέλματος. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Χ2 (έλεγχος ανεξαρτησίας ιδιοτήτων). Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία θετική στάση των πολιτών απέναντι στην αποδοχή των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα.
The rapid development of technology and the Internet, particularly in recent years, has provided enormous potential to the banking industry for the development of Electronic Banking. This new way of banking, offers multiple benefits for all involved parties. Banks are constantly launching new products and banking solutions to attract more users to the online banking channel. Role - key in this effort, plays the level of security of the transaction environment. This paper explores the attitudes and perceptions of customers towards Electronic Banking. It consists of two parts, the theoretical and the research. In the theoretical part, an extensive reference is made to the definition of e-banking, its capabilities, the services provided, as well as the advantages and disadvantages of both users and Banking Institutions. It also analyzes the risks faced by e-banking users and makes extensive reference to the context that determines the security of transactions. The research part aims to study the views of customers on the use of e-banking and the security of transactions. The survey was conducted through a questionnaire in March 2017 in the city of Ioannina. The sample was randomized, consisting of men and women over the age of 18, irrespective of their level of education and occupation. Criterion X2 (property independence test) was used to analyze the data. The results of the analysis found that there is a positive attitude among citizens towards accepting e-banking services.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

E-Banking
Ηλεκτρονική Τραπεζική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:19:09Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
3
61*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.