«Προγράμματα Ποιότητας Δημοσίων Έργων – Νομοθετικό πλαίσιο και σχετικά πρότυπα – Εφαρμογή σε ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Quality Plans in Public Works - Legislative framework and relevant standards - Implementation in regional and local authorities
«Προγράμματα Ποιότητας Δημοσίων Έργων – Νομοθετικό πλαίσιο και σχετικά πρότυπα – Εφαρμογή σε ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού»

ΔΟΥΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΡΟΚΟΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ

The scope of this thesis is to present the project quality programs and how first and second degree local government applies them. Quality programs apply in public administration with ministerial decisions and circulars that rely at ISO10005:2005 standard. The presentation of the Local Government institution, from the establishment of the Greek State till today, competences and his contribution in the construction of public works. In this thesis are presented the audit institutions that are available from the Greek public administration for the construction management of public works such as the auditors of public works and the specialized consultant of quality control, the use of electronic applications for the disclosure of information but also the assurance of the procedure like National Electronic Public Procurement System – ESIDIS and Central Electronic Registry Public Procurement - KIMDIS and finally the legal framework that applies in public works in Greek public administration like the 4412/2016 law and others. With the DEEPP/OIK.110/03 decision of the Greek Ministry of Environment and Energy was created a data base that, all entities of the Greek Public Administration, send the defaults that appear in public works construction. After communication with the competent authority of YPEKA they send me data, that i used them for the exportation of statistics regarding the defaults that appear and treat from the competent entities which manages public works.
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του προγράμματος ποιότητας έργων και η εφαρμογή του, στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού. Τα προγράμματα ποιότητας εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις και βασίζονται στο ISO 10005:2005. Η παρουσίαση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα, οι αρμοδιότητες που έχει και η συμβολή του στην κατασκευή Δημοσίων Έργων. Παρουσιάζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που διαθέτει η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση για τον έλεγχο κατασκευής των δημοσίων έργων όπως το Σώμα Ελεγκτών Δημοσίων Έργων και ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για την διάχυση της πληροφορίας αλλά και την εξασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας όπως το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ και τέλος το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τα Δημόσια Έργα στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση όπως ο Ν.4412/2016. Με την αριθμ.ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ.110/03 απόφαση του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ αποφασίστηκε η δημιουργία και η τήρηση βάσης δεδομένων σχετικής με τις αστοχίες που εντοπίστηκαν σε Δημόσια Έργα και τις αιτίες που τις προκάλεσαν. Κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ μου δόθηκαν στοιχεία από την συγκεκριμένη βάση, όπου βάσει αυτών παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα ελαττώματα που παρουσιάζονται και αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται δημόσια έργα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημόσια Έργα Ο.Τ.Α.,
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
Ελεγκτικοί Μηχανισμοί Δημοσίων Έργων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-06T10:20:31Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
2
185*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.