Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τεχνική αξιολόγηση λειτουργίας σταθμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Development of a QA/QC system for air pollution monitoring station. Technical assessment according to ELOT EN ISO 17025.
Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τεχνική αξιολόγηση λειτουργίας σταθμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025

ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ

Σαπίδης, Νικόλαος
Δάρας, Τρύφων

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία. Ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα με σκοπό τη βελτίωση του είναι η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης. Η ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα προβλέπει μια κοινή προσέγγιση για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μέτρησης και της αξιολόγησης της κατάστασης. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζεται σε δίκτυα και σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σχετικά τεχνικά ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κριτήρια ποιότητας που τίθενται σε αυτά τηρούνται. Στην εργασία παρουσιάζονται γενικά οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό και τη λειτουργία προγραμμάτων παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας και οι διαδικασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας στα στάδια της μέτρησης, συλλογής, επικύρωσης και αποθήκευσης των δεδομένων. Γίνεται μια παρουσίαση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, κυρίως στα μέρη που αφορά τις απαιτήσεις της που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων μέτρησης. Παρουσιάζεται επίσης το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και πρόγραμμα QA/QC που πρέπει να εφαρμόζεται, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που παράγονται από τα υποδίκτυά του είναι αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας. Επιπλέον πως εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων του δικτύου με τα πρότυπα της μετρολογίας, μέσω του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας». Επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των πρότυπων μεθόδων αναφοράς για τους αναλυτές οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου και όζοντος που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε συνεχή βάση σε ένα σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Περιγράφεται αναλυτικά πως οι αναλυτές θα πρέπει να ελέγχονται, να εγκρίνονται για χρήση, να βαθμονομούνται και ποιες πρέπει να είναι οι επιδόσεις τους κατά τη λειτουργία τους. Στο τέλος κάνοντας χρήση πειραματικών δεδομένων και των σχετικών προτύπων αναφοράς εκτιμάται η αβεβαιότητα της μέτρησης για τους παραπάνω αναλυτές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας τους στο πεδίο.
Air pollution constitutes a significant environmental problem because of its severe impacts on human health. A significant factor for the air quality management, aiming at the improvement of air quality, is the continuous monitoring of pollution levels. The EU legislation on air quality includes a common approach for the assessment of ambient air quality in order to improve the comparability between measurement data and estimation. In this study, the development of a quality assurance/quality control system is examined which must be implemented at air-pollution monitoring networks and stations, in order to ensure that EN technical standards and the quality criteria are applied. In the study, the basic principles for the designation and operation of air quality monitoring programs as well as the quality assurance and control procedures regarding the stage of measurements, acquisition, validation and storage of data are generally presented. The EU and national legislation is presented on air quality mainly regarding the obligations that influence the quality of the measurement data. The presentation also includes the National Air Pollution Monitoring Network and a QA/QC system which must be implemented in order to ensure that the data produced by its monitoring subnetworks are reliable and of high quality. In addition, the presentation focuses on how to ensure the traceability of the measurements of the network based on metrology standards, via the National Reference Laboratory for Air Quality. Moreover, the obligations of the standard reference methods are described in detail for nitrogen oxides, sulphur dioxide and ozone analyzers settled in an air-pollution monitoring station. These analyzers operate on a 24-h basis. A detailed description is made on how the analyzers must be tested, approved for use and calibrated and what their performance must be when in operation. Finally, using experimental data and relevant reference standards, the uncertainty of the measurement is estimated for the above mentioned analyzers for actual conditions in field operation.
Περιέχει: Πίνακες, σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΛΟΤ EN14625:2012
αβεβαιότητα μέτρησης
quality assurance/quality control system
σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης
air pollution monitoring station
uncertainty of measurement
σύστημα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας
ΕΛΟΤ EN14212:2012

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:21:03Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
9
181*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.