Το πολιτιστικό μήνυμα των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών σε σχέση με την ψηφιακή τους παρουσία δια μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το παράδειγμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The cultural message of modern cultural organizations in relation to their digital presence through their website and social media. The example of the National Opera of Greece and the Museum of Modern Art in San Francisco.
Το πολιτιστικό μήνυμα των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών σε σχέση με την ψηφιακή τους παρουσία δια μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το παράδειγμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο.

ΛΥΤΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ

Περιέχει : σχήματα, διαγράμματα, εικόνες και φωτογραφίες.
Σε μια εποχή, κατά την οποία η έκταση των πληροφοριών λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις, η δημιουργική σύλληψη ιδεών και προτάσεων βελτιστοποίησης των προσλαμβανομένων πληροφοριών, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον ίδιο τον πολιτισμό. Όταν πρόκειται για την πρόσληψη ενός μηνύματος το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πολιτισμικής δράσης, ο τρόπος αλλά και τα μέσα με τα οποία ένας οργανισμός θα προβεί στο σχεδιασμό στρατηγικών οι οποίες θα συμβάλλουν ως προς τη διάδοση των αξιών, αποτελεί ένα στοίχημα με το μέλλον. Πομπός και αποδέκτης, καλούνται να εκφράσουν τις ιδέες τους και να προσφέρουν στο επίπεδο των δυνατοτήτων του ο πρώτος και με κριτική διάθεση ο δεύτερος, ώστε το εκάστοτε μήνυμα το οποίο εντάσσεται στη σφαίρα των παγκόσμιων και πανανθρώπινων ιδεών να βρει την αντίστοιχη θέση και απήχηση στον κορμό της επικοινωνίας και της πληροφορίας. Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται το κατά πόσο ένας σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα της ψηφιακής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί τα παραδείγματα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καθώς και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο ως αντιπροσωπευτικά τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν σε βάθος οι ψηφιακές πολιτιστικές δράσεις των οργανισμών αυτών μέσα από την ιστοσελίδα την οποία διαθέτουν όσο και δια μέσω των λογαριασμών τους σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθως, επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό μήνυμα από τον κάθε οργανισμό και με τη βοήθεια της σημειωτικής ανάλυσης εξετάζεται τόσο θεματικά όσο και μορφολογικά ώστε να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία σχετίζονται με το κατά πόσο το κάθε μήνυμα επιτυγχάνει το στόχο της ευρύτερης προσαρμογής στα δεδομένα της εποχής. Τέλος, η ανάλυση των δεδομένων, γίνεται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, διαδικτυακές πηγές και προσωπική έρευνα μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
At a time when the extent of the information takes global dimensions, the creative conception of ideas and proposals for optimization of perceptual information is something that is in direct relation to the same culture. When it comes to hiring a message that is part of a cultural action, the way and the means by which an organization will make in designing strategies that will help in the spread of values is a bet on the future. Transmitter and receiver are invited to express their ideas and to offer to the first level of capabilities and critical of the latter, so that each message is part of the sphere of global and universal ideas to find the corresponding position and resonance to the trunk communication and information. In this paper, we examine whether a modern cultural organization can respond to the new reality of digital reality. For this reason the examples of the National Opera and the San Francisco Museum of Modern Art have been selected as representative both within and outside the borders. An effort is being made to explore in depth the digital cultural actions of these organizations through their website and through accounts on popular social media tools. Then a representative message from each organization is selected and with the help of the semiotic analysis it is examined both thematically and morphologically so that conclusions can be drawn which relate to the extent to which each message achieves the goal of wider adaptation to the data of the time. Finally, data analysis is based on relevant literature, web resources and personal research through the website and social media tools.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Επικοινωνιακή στρατηγική
Μήνυμα
Σημειωτική
Νέες τεχνολογίες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:24:26Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
1
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.