Lighting design for industrial designers, engineers and their associates in a modern industry environment

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχεδιασμός φωτισμού για τον χώρο συνεργασίας βιομηχανικών σχεδιαστών, μηχανικών και άλλων στελεχών σε μια σύγχρονη βιομηχανία
Lighting design for industrial designers, engineers and their associates in a modern industry environment

Μάρκου, Φωτεινός

Ζερεφός, Στυλιανός
Σαπίδης, Νικόλαος

Εικόνες : 47, Πίνακες : 16
Light is everywhere. It surrounds and binds us, being one of the most fundamental elements of our daily lives. It is what gives us the ability to deal with the great variety of shapes and colors of the objects that we interact with on a daily basis. We can easily understand how important light is not only as an interaction element but also as an integral part of the human psyche. This Thesis will concentrate on how light, artificial or natural, can support different work-scenarios in a modern industrial environment. Every employee of a firm has his/her own tasks to accomplish and thus has his/her own needs regarding light to be as productive as possible. In essence, a relaxing working environment, created by effective lighting conditions, not causing eye strain or fatigue, always increases productivity. Modern-life requirements make efficient lighting on of the most imperative needs of working people, as it directly affects the way we perceive, move and, in effect, the way we feel and live. The amount of light that is required in a work environment depends on a multitude of factors, where the most important ones are uniformity, light intensity, color performance and glare. LED technology is today the cornerstone of evolution in artificial light production. Current developments make clear that in the next few years all artificial lighting will be produced by LED. Its advantages over older lighting technologies, such as energy efficiency and long operational life-time, make it a prime candidates for that. This Thesis will focus on both theoretical and practical aspects of a modern lighting model offering a comfortable lighting environment.
Το φως είναι παντού, μας περιτριγυρίζει, είναι το θεμελιώδες στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Αυτό είναι που μας δίνει την δυνατότητα να υπάρχουμε, να αναγνωρίζουμε και να αλληλεπιδρούμε με την πολύ μεγάλη ποικιλία των σχημάτων και χρωμάτων που υπάρχουν γύρω μας. Μπορούμε να αντιληφθούμε, με μια απλή ανασκόπηση της μνήμης μας, το πόσο σημαντικό είναι το φώς, είτε φυσικό είτε τεχνητό, στην ζωή μας. Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και την ανθρώπινη ψυχική διάθεση. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο πως μπορεί το φυσικό και τεχνητό φώς να καλύψει τις διαφορετικές απαιτήσεις στελεχών σε μια σύγχρονη βιομηχανία. Κάθε στέλεχος μιας βιομηχανίας διαδραματίζει σε αυτή τον δικό του ρόλο άρα έχει και διαφορετικές απαιτήσεις πάνω στο κομμάτι του φωτισμού, που πρέπει να καλυφθούν, ώστε να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στην δουλειά του/της. Ουσιαστικά, ένα άνετο (σχετικά με το φως) περιβάλλον, που δεν δημιουργεί οπτική κόπωση ή θάμβωση, είναι η βάση για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος στην επιχείρηση να αποδώσει τα μέγιστα. Οι σύγχρονες απαιτήσεις καθιστούν την ποιότητα φωτισμού μια από τις πιο επιτακτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς αυτή επιδρά άμεσα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, κινούμαστε, αισθανόμαστε και γενικότερα στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Η απαιτούμενη ποσότητα φωτός, σε έναν χώρο που εργάζονται άνθρωποι, προσδιορίζεται από μια πλειάδα παραγόντων, αλλά το βασικότερο στοιχείο είναι ο σκοπός που αυτό το φώς εξυπηρετεί. Τα κριτήρια οπτικής ικανοποίησης περιλαμβάνουν διάφορους παράγοντες όπως: η ομοιομορφία, η ένταση φωτισμού, η χρωματική απόδοση και η θάμβωση. Η τεχνολογία LED είναι σήμερα ο ακρογωνιαίος λίθος της εξέλιξης στην παραγωγή τεχνητού φωτός. Οι τρέχουσες τάσεις κάνουν εμφανές ότι στα επόμενα χρόνια σχεδόν εξολοκλήρου ο τεχνητός φωτισμός θα παράγεται από τα LED. Τα πλεονεκτήματα τους έναντι των παλαιοτέρων τεχνολογιών παραγωγής τεχνητού φωτός είναι πολλά με πλέον βασικά αυτά της πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής και της μεγάλης ενεργειακής τους απόδοσης. Με κεντρικό άξονα την ολιστική προσέγγιση του θέματος «σχεδιασμός φωτισμού», η παρούσα Εργασία προτείνει ένα μοντέλο φωτισμού που λαμβάνει υπόψη του όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες και τεχνολογίες και την παροχή ενός άνετου φωτιστικά περιβάλλοντος. Έμφαση έχει δοθεί στο να αποφευχθούν ζητήματα όπως η οπτική κόπωση, με στόχο όχι μόνο την καλή απόδοση των εργαζομένων αλλά και το να νοιώθουν αυτοί ότι το περιβάλλον που ζουν και εργάζονται είναι άνετο και ξεκούραστο σαν το σπίτι τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Lighting quality, Led technology, visual comfort, visual performance
Ποιότητα φωτισμού, LED, οπτική άνεση, οπτική απόδοση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:25:11Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
64
197*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.