Investigation of motives and obstacles of Roma adults during their participation in Second Change Schools (SDE). The case of SDE Sofadon Karditsas

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση κινήτρων και εμποδίων των ενηλίκων Ρομά κατά τη συμμετοχή τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Η περίπτωση του ΣΔΕ Σοφάδων Καρδίτσας.
Investigation of motives and obstacles of Roma adults during their participation in Second Change Schools (SDE). The case of SDE Sofadon Karditsas

Τραγούδα, Αθανασία

Παυλή-Κορρέ, Μαρία
Καραλής, Αθανάσιος

Χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών είναι οι ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό, που αναγκάζουν το άτομο να επικαιροποιεί και να ανανεώνει τις γνώσεις και τα προσόντα του ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις. Η Διά Βίου Μάθηση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις μέσα από διάφορα προγράμματα. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε όσους διέκοψαν το σχολείο πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με την εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης και να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η παρούσα έρευνα εστίασε σε μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, αυτή των Ρομά ενηλίκων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Σοφάδων, και προσπάθησε να διερευνήσει τα κίνητρα που τους ωθούν στο να εγγραφούν στο σχολείο αλλά και τα εμπόδια που συναντούν στο να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική μέσω της διεξαγωγής ατομικών συνεντεύξεων με τους Ρομά εκπαιδευόμενους αλλά και εκπαιδεύτριες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ως βασικά κίνητρα την απόκτηση γνώσεων (κυρίως στην καλύτερη χρήση της ελληνικής γλώσσας) και την απόκτηση του απολυτηρίου αποσκοπώντας στην εύρεση εργασίας. Άλλα κίνητρα ήταν το να μπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους και να τους δίνουν «το καλό παράδειγμα», να νιώσουν καλύτερα με τον εαυτό τους αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους καθώς και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην κοινότητα. Τα βασικότερα εμπόδια σε αυτή τους την προσπάθεια είναι η ανάγκη για εργασία με ή χωρίς μετακίνηση και ότι αναλαμβάνουν πολύ μικροί οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια. Υπάρχουν και πιο «εσωτερικά» εμπόδια, όπως το ότι δε δίνουν μεγάλη αξία στην εκπαίδευση είτε επειδή θεωρούν ότι δεν θα έχει οικονομικό αντίκρισμα αυτό είτε/και γιατί έρχεται σε σύγκρουση με την κουλτούρα τους, κυρίως στην περίπτωση των γυναικών που προορισμός τους είναι το σπίτι και τα παιδιά.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες
A characteristic of the last decades is the rapid changes in all sectors, technological, economical, social and cultural, which forces the person to update and renew his knowledge and skills so as to be able to respond to the new demands. Lifelong Learning and Adult Education try to respond to these demands through various programs. Second Chance Schools aim at these persons that have dropped out school before completing the compulsory education, giving them the capability to rejoin with the education and the training systems as well as to confront social exclusion. The present study focused on a vulnerable social group, the one of the Roma adult trainees of SDE Sofadon, and tried to investigate the motives that impel them to sign in this school but also the obstacles that they encounter. The method that was used was the qualitative one by conducting interviews in person from trainees and trainers. The results of the research showed that the main motives are the acquisition of knowledge (primarily for better use of the greek language) and the acquisition of the junior secondary education certificate aiming to find a job. Other motives were to be able to help their children and to set an example for them, to feel better about themselves by increasing their self-esteem and self-confidence as well as to intensify their position in their community. The main obstacles to this attempt is their need to work, commuting or not and the fact that they undertake family obligations as they start a family at a very young age. There are other “internal” barriers, for example they don’t give big value in education either because they think that they will not have an economic return or/and because school comes in conflict with their culture, this is mostly the case of women whose destination in life is their home and children

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κίνητρα, Motives
Ρομά, Roma
Ενήλικες Ρομά και εκπαίδευση, Adult Roma and education
Eμπόδια, Obstacles
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Second chance schools (SDE)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:31:33Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

48
4
180*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.