Ανιχνεύοντας Αλλαγές και Στοιχεία Μετασχηματισμού στις απόψεις και τις αντιλήψεις των Καθηγητών Μαθηματικών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ: Η περίπτωση των εκπαιδευόμενων σε ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου του Ν. Φλώρινας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Thesis (EN)

2017 (EN)
"Detecting the changes and the transformation in the views and perceptions of Maths Teachers' on the use of ICT (Information Communications Technology): The case of trainees in ICT B΄ Level in Florina".
Ανιχνεύοντας Αλλαγές και Στοιχεία Μετασχηματισμού στις απόψεις και τις αντιλήψεις των Καθηγητών Μαθηματικών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ: Η περίπτωση των εκπαιδευόμενων σε ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου του Ν. Φλώρινας

ΝΑΟΥΜ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
In recent years, research interest has been increased in the systematic integration of ICT in the learning process, given that it contributes to the upgrading of the quality of the educational project. The use of new technologies requires teachers to have the appropriate knowledge and skills to meet the requirements of their inclusion in teaching practice. This dissertation entitled "Detecting the changes and the transformation in the views and perceptions of Maths Teachers' on the use of ICT (Information Communications Technology): The case of trainees in ICT B΄ Level in Florina", tried to explore the views of mathematicians on ICT training Level B΄ Levels to identify possible changes in their views on the degree of effectiveness of ICT use after completing the training. The research carried out followed the qualitative method of research and utilization of the interview as a data collection tool. The participants in the survey were 11 teachers, of whom 7 were women and 4 were men. All of the participants are permanent teachers in secondary schools and have more than 8 years of experience in education. The results revealed that teachers recognize the importance of using ICT in the educational process as their use enriches teaching and makes learning more effective. However, the obstacles they face in their exploitation in practice are related to the deficiencies that exist at the level of infrastructure and equipment. Finally, the B΄ level education they have attended contributed in a catalytic way to the transformation of their perceptions, which is reflected in the increase of the familiarity with ICT and in the increase of the frequency of their use during the teaching activity.
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τη συστηματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διεργασία με δεδομένο το γεγονός ότι συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ενέχει η ένταξη τους στη διδακτική πράξη. Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανιχνεύοντας Αλλαγές και Στοιχεία Μετασχηματισμού στις απόψεις και τις αντιλήψεις των Καθηγητών Μαθηματικών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ: Η περίπτωση των εκπαιδευόμενων σε ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου του Ν. Φλώρινας» επιδίωκε τη διερεύνηση των απόψεων των μαθηματικών σχετικά με την επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου που έχουν λάβει, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές αλλαγές στις απόψεις τους αναφορικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας της χρήσης των ΤΠΕ μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης. Η έρευνα που υλοποιήθηκε ακολούθησε τη ποιοτική μέθοδο έρευνας και αξιοποίησε τη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 11 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 7 ήταν γυναίκες και οι 4 ήταν άνδρες. Το σύνολο των συμμετεχόντων είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προϋπηρεσία άνω των 8 χρόνων στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ανέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία αξιοποίησης των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η χρήση τους εμπλουτίζει τη διδασκαλία και καθιστά πιο αποτελεσματική τη μάθηση. Ωστόσο, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά τη αξιοποίηση τους στην πράξη σχετίζονται με τις ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Τέλος, η επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου που έχουν παρακολουθήσει συνέβαλλε με καταλυτικό τρόπο στο μετασχηματισμό των αντιλήψεων τους, στοιχείο που αποτυπώνεται στην αύξηση του βαθμού εξοικείωσης με τις ΤΠΕ και στην αύξηση της συχνότητας χρήσης κατά τη διδακτική πράξη.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

μαθηματικοί και mathematicians
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Secondary Education
ΤΠΕ και ICT
μετασχηματίζουσα μάθηση και transforming learning

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-06T10:33:06Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

111
3
38



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)