Διερευνώντας το Πλαίσιο της Επιμορφώσεως των Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερευνώντας το Πλαίσιο της Επιμορφώσεως των Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ζησιάδης, Χρήστος

Παπαστεφανάκη, Σοφία
Λιακοπούλου, Μαρία

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάστηκαν οι επιλογές που έχουν σήμερα οι κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδας για να επιμορφωθούν σε αντικείμενα σχετικά με το λειτούργημά τους. Η διερεύνηση αυτή βασίστηκε σε τρεις άξονες: Την λειτουργία τέτοιων φορέων, τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που αξιοποιούνται στην πράξη και τα χαρακτηριστικά των κληρικών ως ενήλικων εκπαιδευόμενων. Σκοπός ήταν να απαντηθεί ποιοι είναι οι εν ενεργεία φορείς που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και ποια τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους. Ποιες αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων υιοθετούνται στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κληρικών ως προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την συμμετοχή τους σε τέτοιες δραστηριότητες και την στάση που τηρούν για το ζήτημα της επιμορφώσεώς τους. Αναπτύχθηκε μια ποιοτική έρευνα εφαρμόζοντας ημιδομημένες συνεντεύξεις σε στελέχη εν ενεργεία φορέων με θέση σημαντική για την λειτουργία τους και σε μία ομάδα αναφοράς, την οποία αποτελούσαν επιμορφούμενοι κληρικοί της Ιερής Μητροπόλεως Καστοριάς, αναζητώντας τις γνώμες και τις εμπειρίες όσων εμπλέκονται άμεσα στις επιμορφωτικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες συστηματοποίησης της επιμορφώσεως των κληρικών, μέσα από την λειτουργία φορέων που ανήκουν και στο τυπικό και στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Οι φορείς που λειτουργούν υιοθετούν αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μιας και ο πληθυσμός – στόχος τους είναι ένα καθαρό δείγμα ενήλικων εκπαιδευομένων. Το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών των κληρικών είναι αρκετά ευρύ και επί θεωρητικού επιπέδου η στάση τους είναι θετική στο ζήτημα της επιμορφώσεώς τους. Επί του πρακτέου όμως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την συμμετοχή τους σε τέτοιες διαδικασίες.
In this Master Thesis examined the choices that the clergymen of the Church of Greece have today, in order to train themselves in objects related to their vocation. The inquiry was based on three axes: The operation of such institutions, the principles of Adult Education that are being used into practice, and the characteristics of clergymen as adult learners. The aim was to answer the following research questions. Which are the institutions that offer these services and what are the results of their operation? Which principles of Adult Education are adopted within the framework of their operation? Which are the specific clergymen characteristics in relation to their educational needs, the factors that influence positively or negatively their participation in such activities and their attitude towards the issue of their continued training? A qualitative research was carried out applying semi-structured interviews to executives who are playing an important functional role in active institutions and a reference group of clergymen who were trained by the Holy Metropolis of Kastoria town, seeking the opinions and experiences of those who are directly involved into the educational activities. The results of the research showed that the recent years significant efforts have been made to systematize clergy training through the operation of institutions that belong to the formal and non-formal education system of our country. These institutions adopt Adult Education principles since the target population is a clear example of adult learners. The range of training needs of the clergy is quite wide and from a theoretical aspect, their attitude is positive towards their continued training. But on a practical basis, factors that influence positively or negatively their participation in such procedures must to be taken into account.
Περιέχει πίνακες, εικόνες και σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ecclesiastical Education
Επιμόρφωση
Motives
Εμπόδια
Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Training Needs
Barriers
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
Continued Training
Adult Education
Κίνητρα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:33:27Z
2017-08


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

165
11
68*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.