δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανοχή Ρίσκου και συναλλακτική δραστηριότητα
Risk tolerance and stock trading activity

Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Κουρτίδης, Δημήτρης
Μπασδέκης, Χαράλαμπος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο να διερευνήσει εάν επενδυτές με διαφορετικό προφίλ, σύμφωνα με την ανοχή τους στο ρίσκο, παρουσιάζουν αποκλίσεις στην συμπεριφορά, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αποδόσεις μετοχών, τη συχνότητα και τον όγκο συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων υπό την μορφή ερωτηματολογίου με κλειστές ερωτήσεις προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική συναλλακτική δραστηριότητα. Μετά την παράθεση των βασικών επενδυτικών θεωριών και την επεξήγηση των εννοιών του χαρτοφυλακίου, της επενδυτικής συμπεριφοράς και της ανοχής ρίσκου, η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Με βάση την ανάλυση δείγματος 180 ατόμων (106 ανδρών και 74 γυναικών), η έρευνα συμπεραίνει ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερη αποστροφή κινδύνου από τους άνδρες, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και το επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο, με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, συμπεραίνεται ότι ακόμα και επενδυτές που είναι επιφυλακτικοί, μπορεί κάτω από δεδομένες συνθήκες να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο προκειμένου να έχουν υψηλότερη απόδοση.
The present study aims to investigate whether investors with different profiles, according to their risk tolerance, exhibit behavioral discrepancies as reflected in stock returns, frequency and volume of transactions. In this context, the survey is based on the collection of primary data in the form of a questionnaire with closed questions in order to investigate the factors affecting investment trading activity. After quoting key investment theories and explaining the concepts of portfolio, investment behavior and risk tolerance, the study focuses on analyzing the results of the questionnaires. Based on a sample analysis of 180 individuals (106 men and 74 women), the study concludes that women are more risk averse than men, while the level of education plays is important, since people with a higher level of education are better aware of how the market works. However, based on the answers to the questionnaire, it is concluded that even skeptical investors may, under certain conditions, undertake an extra risk in order to have a higher return.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Risk tolerance
Prospect theory
Ανοχή ρίσκου
Skewness
Θεωρία αποστροφής ζημίας
Αποστροφή κινδύνου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T10:35:36Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
73*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.