Η ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ

Περιέχει πίνακες
Όπως είναι γνωστό η χώρα μας από το 2010 βιώνει τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης η οποία μετεξελίχθηκε σε μεγάλη ύφεση για την ελληνική οικονομία. Τόσο σε ελληνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο ο τραπεζικός κλάδος έχει επηρεαστεί σημαντικά ως αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής κατάστασης. Στην εργασία αυτή πρόκειται να μελετηθεί το ζήτημα της τιτλοποίησης των απαιτήσεων των διαφόρων φορέων και ειδικότερα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως ένα σημαντικό μέσο χρηματοδότησης τους μέσα στη τρέχουσα οικονομική κρίση. Στο πλαίσιο της ανάλυσης παρουσιάζονται οι συνθήκες Βασιλεία ΙΙ και Βασιλεία ΙΙΙ οι οποίες και αποτελούν συλλογικές προσπάθειες πολλών εθνικών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος να υλοποιήσουν ορισμούς, κανόνες και διαδικασίες διοίκησης της κεφαλαιακής επάρκειας και δραστηριοτήτων ανάληψης κινδύνων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επομένως ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να παρουσιάσει τις βασικές επιπτώσεις των συνθηκών Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και στην πολιτική χορηγήσεων αλλά και στη ποιότητα και ποσότητα των γνωστοποιήσεων μέσω των οικονομικών καταστάσεων. Θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση, με σκοπό να δούμε πώς επηρεάζεται η τιτλοποίηση των απαιτήσεων από παράγοντες όπως η έκθεση των τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο, η αποδοτικότητα των τραπεζών, το ρυθμιστικό περιβάλλον και από διάφορους άλλους παράγοντες της αγοράς. Τέλος θα γίνει μία εμπειρική έρευνα, η οποία θα μελετά την επίδραση που έχουν στο σύνολο των τιτλοποιήσεων των Ελληνικών Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ), το ύψος των Κεφαλαίων και Αποθεματικών τους καθώς και το σύνολο του Ενεργητικού τους.
As is well known, our country has been experiencing the consequences of an unprecedented economic crisis since 2010, which has become a major recession for the Greek economy. The banking industry has been significantly affected by this negative situation at Greek, European as well as at global level. In this paper, the issue of securitization of the claims of the various institutions and in particular of the financial institutions is being studied as an important mean of their funding in the current economic crisis. In the following analysis, Basel II and Basel III are being presented as collective efforts of many national regulatory and supervisory authorities in the global banking system to implement definitions, rules and procedures for the management of capital adequacy and risk-taking activities of banking institutions. Therefore, one of the objectives of this paper is to investigate and present the key implications of Basel II and III conditions for organizational and lending behavior of banking institutions as well as on the quality and quantity of disclosures through the financial statements. A bibliographic review will be conducted in order to investigate the way the securitization of claims is affected by factors such as banks' exposure to credit risk, bank profitability, regulatory environment and various other market factors. Finally, an empirical study will be carried out, which will examine how the amount of banks’ capital and reserves and their total assets effect the Greek Monetary-Financial Institutions securitisations altogether.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

SECURITIZATION
CLAIMS
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ, ΙΙΙ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
BASEL II, III
RATING AGENCIES

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-06T11:23:11Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
1
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.