Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The effect of the Didactic Contract and its  influence  to  the educational process in Mathematics.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΒΛΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η συμπεριφορά των μαθητών στα μαθηματικά προκύπτει από νόρμες, που δημιουργούνται με το χρόνο και ριζώνονται από τη δύναμη της συνήθειας. Θα παρουσιαστούν έρευνες σχετικές με την επίδραση του διδακτικού συμβολαίου από την προδημοτική μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αρνητική επίδραση του διδακτικού συμβολαίου αρχίζει στο δημοτικό σχολείο και είναι έντονη στα μη συνηθισμένα προβλήματα, ενώ στο γυμνάσιο και λύκειο το διδακτικό συμβόλαιο επιδρά ακόμα και στα προβλήματα ρουτίνας. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταφέρονται αδρανειακά συνήθειες και πρακτικές από πριν με ανάλογες συνέπειες. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος με στόχο την επιτυχή ρήξη του διδακτικού συμβολαίου. Εκφάνσεις για την επιρροή του ΔΣ στη μαθηματική ικανότητα των μαθητών και φοιτητών. Αρκετοί ερευνητές έκαναν προσπάθειες ρήξης του διδακτικού Συμβολαίου. Οι ερευνητές, συμφωνούν γενικά στο ότι η τάση των μαθητών οφείλεται στους εξής παράγοντες: 1) Στα στερεότυπα λεκτικά προβλήματα με τα οποία ασχολούνται καθημερινά μέσα στην τάξη. 2) Στις πρακτικές που έχουν επικρατήσει κατά τη διδασκαλία. 3) Επίσης, η έλλειψη από τους διδάσκοντες συστηματικής προσοχής προς την οπτική της μοντελοποίησης. 4) Στην εφησύχαση των διδασκόντων ότι η κατανόηση των ορισμών και των βασικών θεωρημάτων είναι επαρκής. Θα αναπτύξουμε νέες προτάσεις για την διάρρηξη του διδακτικού συμβολαίου για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα με φύλλα εργασίας, πειράματα, και ρεαλιστικά προβλήματα.
Περιέχει : Πίνακες, Διαγράμματα / Σχήματα, Γραφήματα
The performance of students in mathematics results from norms, created with time and radicals by the force of habit. Studies concerning the effects of the didactic contract from pre-primary up to higher education. The negative effect of the didactic contract begins in elementary school and is strong in unusual problems while at high school and high school teaching contract affects even the routine problems. In higher education carried inertial habits and practices than before with similar consequences. Particularly important is the role of teachers in shaping appropriate learning environment for successful disruption of the teaching contract. Expressions for the Board influence the mathematical ability of students. Several researchers made efforts rupture Didactic Contract. The researchers generally agree that the trend of students due to the following factors: 1) The stereotypical verbal problems they deal with every day in the classroom. 2) In the practices that have prevailed for teaching. 3) Also, the lack of systematic attention to teaching visual modeling. 4) Reassured teachers that the understanding of definitions and basic theorems are sufficient. We will develop new proposals for the disruption of the teaching contract for each level of education with worksheets, experiments and realistic problems.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διδακτικό συμβόλαιο
education
didactic contract
εκπαίδευση
γνώση
knowledge

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-09-23
2017-10-09T06:15:21Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
136
16*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)