ΚΙΝΗΤΡΑ Κ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
MOTIVATION AND TEACHER DEVELOPMENT IN AN EFL CONTEXT. THE PERSPECTIVES OF A FURTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND THE FACTORS THAT DETERMINE IT.
ΚΙΝΗΤΡΑ Κ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ.

ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κα ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΓΗ, ΕΛΕΝΗ
Κα ΓΕΡΑΛΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των παρωθήσεων των καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά – εξελικτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, διερευνά ποιοι παράγοντες αποτελούν κίνητρα ή αντικίνητρα για τους καθηγητές που επί του παρόντος εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η μελέτη εφαρμόζει το μοντέλο της ποσοτικής έρευνας, συμπεριλαμβάνοντας μια έρευνα ερωτηματολογίου. Εκατό καθηγητές απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο της κλίμακας των πενήντα ερωτήσεων και κάποιοι από αυτούς προσέθεσαν τα σχόλιά τους εν συντομία στο τέλος αυτού. Τα δεδομένα που ελήφθησαν από το ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής. Από τους σαράντα πιθανούς κινητροποιούς ή αντικινητροποιούς παράγοντες, τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τρεις παράγοντες αποτελούν πιο ισχυρά κίνητρα: η αναβάθμιση της γνώσης της ξένης γλώσσας, η επαγγελματική αξιοπιστία και εξέλιξη και η αίσθηση της επίτευξης. Αντιθέτως, η κατηγορία των υψηλών αντικινητροποιών παραγόντων περιλαμβάνει την επίβλεψη από συναδέλφους καθηγητές, οι οποίοι είναι ανώτεροι στην ιεραρχία και αρχαιότεροι στην επαγγελματική εμπειρία, την έλλειψη αυτονομίας και την έλλειψη πρακτικής εξάσκησης. Αυτή η μεσαίας κατάταξης μελέτη αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην έρευνα των κινήτρων, επισημαίνοντας τη θέση των καθηγητών στο συγκεκριμένο ζήτημα και να ανταποκριθεί στις όποιες μελέτες προσβλέπουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εν ενεργεία καθηγητών ξένων γλωσσών μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
The present study aims at exploring EFL teacher motivation in attending development programs. Specifically, it investigates what factors constitute motives or demotives for teachers presently occupied at both the state and the private school sector. The study employs a quantitative research model including a questionnaire survey. One hundred teachers responded to a 50-item questionnaire and some of them added their comments in brief at the end of it. The data received from the questionnaire was analyzed by the use of descriptive statistics. Out of 40 possible motivational and demotivational factors the results indicated that three factors constitute stronger motivators: L2 knowledge updating, professional confidence and advancement and sense of achievement. On the contrary, the category of highly demotivating factors includes the aspect of supervision by colleagues who are superior in hierarchy and versed in teaching experience, lack of autonomy and lack of practical training. This medium-scale study intends to contribute to motivation research highlighting teachers’ stance on the issue and catering for any administrative considerations towards improving foreign language teachers’ in-service training within the framework of the Greek educational context.
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

MOTIVATION, TEACHER DEVELOPMENT,EFL CONTEXT,PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-09T06:22:40Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
2
179*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.