Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενετική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Misconceptions of Greeks secondary level students in Genetics.
Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενετική

ΦΟΛΛΑΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Σκουμιός, Μιχάλης
Μαυρικάκη, Ευαγγελία

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής έρευνας στις Φυσικές επιστήμες. Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκαν οι εναλλακτικές αντιλήψεις 415 μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενετική με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου δύο στρωμάτων (διαβαθμίσεων), καθώς και οι απόψεις τους για το μάθημα της Γενετικής. Ταυτόχρονα στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν και έννοιες της κληρονομικότητας και της κυτταρικής διαίρεσης. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις που παρουσιάζουν οι Έλληνες μαθητές αφορούν τόσο την έννοια του γονίδιου, του χρωμοσώματος και του DNA όσο και την πιθανή σχέση που αυτοί οι όροι παρουσιάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πλήθος εναλλακτικών αντιλήψεων καθώς οι επιδόσεις των μαθητών στις ερωτήσεις κατανόησης των συγκεκριμένων εννοιών ήταν απογοητευτικές αν ληφθεί υπόψη πως ελάχιστοι ήταν οι μαθητές που παρουσίασαν ικανοποιητικές επιδόσεις στην αξιολόγηση των ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα το 70% των μαθητών δεν κατάφερε να πετύχει επίδοση που να ξεπεράσει το 1/3 της μέγιστης επίδοσης που θα μπορούσε να πετύχει και οι φτωχές επιδόσεις σχετίζονται με τη δυσκολία στην κατανόηση των εννοιών που το διδακτικό αντικείμενο παρουσιάζει. Από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι το γεγονός πως οι μαθητές θεωρούν πως η φύση (το είδος) του κυττάρου ενός οργανισμού καθορίζει τα γονίδια που αυτό έχει, βρίσκονται σε εννοιολογική σύγχυση με τους όρους γονίδιο, DNA και χρωμόσωμα ενώ η ίδια εννοιολογική σύγχυση υπάρχει και στις έννοιες της μίτωσης και της μείωσης. Τέλος, στη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται πως τόσο η προσωπική άποψη και συμπεριφορά απέναντι στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο όσο και η ηλικία έχει μεγάλη σημασία και σχετίζεται τόσο με την επίδοση που οι μαθητές επιτυγχάνουν όσο και με το πλήθος των εναλλακτικών αντιλήψεων που αυτοί παρουσιάζουν.
Student’s alternative conceptions are a very important part of educational research in Science education. In this research, we study alternative conceptions of 415 Greeks high school students from Greece in Genetics, using a two-tier questioner with their aspects towards Genetics. We also study at the same questionnaire their knowledge about inheritance and cell division. The alternative conceptions that Greek students have, are about the gene, the chromosome concept and DNA. The results of this research showed that Greek students have a great number of alternative conceptions, thus they fail to succeed a satisfactory score to the comprehension questions of the questionnaire. In fact, almost 70% of the students failed to succeed a score equal to the 1/3 of the maximum score that a student can get. Some of the most important findings of the research are that, according to the students, it is the nature of the cell that determines the quality of genes that it carries and that students are in a conceptual confusion about the terms of gene, DNA and chromosome. This same confusion appears when students consider the procedures of meiosis and mitosis. According to the results of the study, those poor scores are due to the difficulty of the subject. In this study we remark the importance of personal attitude and aspect towards Genetics and the score that a student can succeed but also we find the correlation of this attitude and the misconceptions that a student can have.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εναλλακτικές αντιλήψεις
γονίδιο
χρωμόσωμα
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
απόψεις μαθητών για τη Γενετική,
Γενετική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T06:52:22Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
1
13*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)