ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Technology and management information systems at the service of secondary education, opinions of teachers in Evros
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δόδουλα, Αλεξάνδρα

Συτζιούκη, Μαρία
Καραφύλλης, Αθανάσιος

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη τόσο στο διοικητικό όσο και στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων έχει στόχο στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η χρήση και η εφαρμογή των τεχνολογιών και επικοινωνιακών συστημάτων αποτελούν μια καθημερινή πρακτική για τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 επιχειρεί να διερευνήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Το πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την είσοδο της τεχνολογίας στην διοίκηση των σχολείων, την ανάγκη της επιμόρφωσής τους, με σκοπό την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των σχολικών μονάδων στην υπηρεσία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης., τις απόψεις των εκπαιδευτικών του Ν. Έβρου της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή. Τα υποκείμενα της έρευνας αποτέλεσαν 161 εκπαιδευτικοί, των οποίων η συμμετοχή ήταν προαιρετική και είχαν πλήρη ενημέρωση για το σκοπό της. Η μεθοδολογία της ερευνητικής προσέγγισης είναι ποσοτική και το εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας το ερωτηματολόγιο. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα excel. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν, ότι το ποσοστό της επάρκειας του εξοπλισμού είναι αρκετό, το ίδιο και η εξοικείωση των υποκειμένων με αυτόν, καθώς επίσης και η ανάγκη επιμόρφωσης τους. Επιπροσθέτως, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση είναι μεγάλη. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών και επικοινωνιακών συστημάτων. από τη διοίκηση των σχολικών μονάδων έχει προοπτικές βελτίωσης. Οι προτάσεις που έγιναν σχετικά με τις καινοτομίες αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αλλαγή της κουλτούρας.
Υπάρχουν 34 σχήματα
The integration of new technologies into Greek school reality is an imperative that both the administrative and the teaching work of secondary school teachers. The administration of the educational units is aimed at the smooth operation of each school unit both within its own and in the wider social environment. The use and application of technologies and communication systems are a daily practice for teachers. This study, which took place in the school year 2016-2017, attempts to explore the application of technology and information management systems. How teachers perceive the introduction of technology in the administration of schools, the need of their training, with a view to enhancing human resources in the field of school units in the Department of secondary education, the views of the teachers of the Evros area of the area Alexandroupolis and make use of the results that will result from it. The subjects of the survey were 161 teachers, whose participation was optional and were fully informed about its purpose. The methodology of the research approach is quantitative and the research tool of the survey is the questionnaire. The statistical program excel was used to process the data. Research findings have shown that the adequacy of equipment is sufficient, as is the familiarization of subjects with it, as well as the need for training them. In addition, the efficiency and the effectiveness of I.C.T in administration is great. The utilization of technologies and communications systems. the administration of school units have prospects to improve. Proposals made on innovations refer to the modernization of the educational process and the change of culture.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαιδευτική Διοίκηση
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
Επιμόρφωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-09T06:56:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

02
109
82*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.