«Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και η συμβολή τους στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των ενηλίκων».

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
"The contribution of adult education to the development of citizenship and to adults' cultural and social development."
«Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και η συμβολή τους στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των ενηλίκων».

Ντόρτου, Ελευθερία

Γιώτη, Λαμπρίνα
Γιώτη , Λαμπρίνα
Παπαστεφανάκη, Σοφία

πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
Η παρούσα διπλωματική εργασία τονίζει τη συμβολή των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των ενηλίκων, σε ένα αστικό περιβάλλον όπως αυτό της Αθήνας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην συνεισφορά των δραστηριοτήτων αυτών τόσο στην ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων των ενηλίκων, όσο και στην ενίσχυση της συναισθηματικής τους κατάστασης. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των ενηλίκων-συμμετεχόντων σε προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, γύρω από τα κίνητρα και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική επιλογή του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν. Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα από ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου σε ενήλικες-συμμετέχοντες σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου κατά το έτος 2016-2017, αλλά και από ατομικές συνεντεύξεις στους ίδιους συμμετέχοντες που δέχτηκαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, οι οποίες ρίχνουν φώς στους λόγους επιλογής των δραστηριοτήτων από τους ενήλικες. Ενώ ο αρχικός πληθυσμός του δείγματος ήταν 200 άτομα, συνολικά συγκεντρώθηκαν 120 ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις πάρθηκαν μόλις από 7 άτομα εξ αυτών. Τα κύρια ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως η ευκαιρία για συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η ενίσχυση των επαγγελματικών ευκαιριών, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για συμμετοχή σε προγράμματα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στην αξιοποίηση της αναστοχαστικής θεωρίας του Μπουρντιέ και της έννοιας της έξις στην επιθυμία των ενηλίκων για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και στα κριτήρια επιλογής της δραστηριότητας. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καθίσταται απαραίτητη η διατήρηση των προγραμμάτων αυτών από τους Δήμους και η οικονομική ενίσχυση από το κράτος, καθώς σε χρόνια οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα, το ενδιαφέρον των ενηλίκων όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και στο μέλλον.
This paper highlights the importance of recreation and leisure time activities in adults’ cultural and societal development, within an urban context such as Athens. Special mention is made in the contribution of such activities to adults’ social relationships, as well as to their emotional health. The objective of this small-scale research was to investigate the beliefs of those who participate in cultural and life-long learning activities, regarding the motives and factors that shape the final choice of the program they will attend. Questionnaires including closed and open-ended questions and individual interview data taken from adults participating in leisure time activities during the academic year 2016-2017 are analyzed. Although the original target group was 200 people, only 120 questionnaires were retrieved and interview data were collected from 7 people among the participants. The research main findings show that adults appreciate the opportunity to react with other people, the acquisition of new skills and the enhancement of their professional development. The research has taken under consideration Bourdieu’s cultural reproduction theory and the concept of ethos, in order to interpret adults’ choices for exploiting their free time. The research concludes that preserving leisure time activities and life-long learning courses by the Government and the Municipalities it is considered necessary. During the years of austerity Greece is facing, the participants’ state their will to keep participating in suchlike activities.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

έθος
adult education
societal development
emotional health
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
ethos
κοινωνική ανάπτυξη
leisure-time activities
Εκπαίδευση ενηλίκων
συναισθηματική υγεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-09T07:01:38Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
9
87*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)