ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
JOB SATISFACTION AND OCCUPATIONAL STRESS AMONG SECONDARY EDUCATION TEACHERS: VIEWS OF GREEK LANGUAGE AND HISTORY TEACHERS OF REGIONAL UNITY OF SERRES
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΝΤΙΚΟΓΛΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιέχει Σχήματα, Γραφήματα, Πίνακες, Διαγράμματα
Η ακόλουθη διπλωματική εργασία προσεγγίζει ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ενώ παράλληλα, μελετώνται οι απόψεις τους αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση και το άγχος που βιώνουν ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής τους με την εργασία, σε συνάρτηση με δημογραφικά τους στοιχεία και στοιχεία του υπηρεσιακού τους προφίλ. Επιπρόσθετα, διερευνάται η ύπαρξη σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στις δύο έννοιες. Το δείγμα αποτέλεσαν 171 φιλόλογοι γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης υπηρετούντες σε Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2017. Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγιο δομημένο με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι το δείγμα βιώνει μέτρια προς υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, κυρίως εξαιτίας παραγόντων όπως οι σχέσεις με τους συναδέλφους, τον Διευθυντή και τους μαθητές. Αντίθετα, εξέφρασε δυσαρέσκεια από τον μισθό, τα προνόμια και τις ανταμοιβές του επαγγέλματος και την έλλειψη ευκαιριών εξέλιξης και προαγωγής. Δημογραφικά και εργασιακά τους στοιχεία (όπως το φύλο και κάποιες διαστάσεις που αφορούν στην ηλικία και τον τύπο σχολείου) έδειξαν να επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδά της. Μέτρια προς υψηλά αποτυπώθηκαν, επίσης, τα επίπεδα εργασιακού τους άγχους, με κυριότερες πηγές τις αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής, την πίεση του χρόνου και την έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές. Στον αντίποδα, οι μειωμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης, η δυσκολία μετάβασης στο σχολείο και η παραμονή στον χώρο εργασίας πέραν του διδακτικού ωραρίου εμφανίστηκαν ως οι χαμηλότερες πηγές άγχους. Ο βαθμός εργασιακού άγχους διαφοροποιήθηκε στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με το φύλο και κάποιες διαστάσεις που σχετίζονται με την ηλικία και τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Τέλος, αποτυπώθηκε, στατιστικά αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις υπό διερεύνηση έννοιες.
The following Master’s thesis approaches issues related to teachers’ professional satisfaction and occupational stress. Its purpose is to investigate the level of professional satisfaction and occupational stress experienced by the Greek language and history teachers of secondary education in the Regional Unity of Serres, while based on their demographic and professional profile data studied their views on the factors that affect their professional satisfaction and occupational stress. In addition, it is investigated if there is a significant correlation between these two concepts. The sample consisted of 171 Greek language and history teachers at the general and vocational education serving in the Junior High, Senior High, and Professional High Schools of the Regional Unity of Serres in the period between February-April 2017.The survey was based on a questionnaire structured with closed-ended questions. From the statistical processing of the data collected, it emerged that the sample experiences moderate to high levels of professional satisfaction, mainly due to factors such as relationships with colleagues, Director and students. On the contrary, they express dissatisfaction with their salary, the privileges and rewards of the profession and the lack of opportunities for development and promotion. Their demographic and employment data (such as gender and some dimensions related to age and school type) significantly affect the levels of satisfaction. The levels of their work stress are also detected medium to high, with main sources the educational policy changes, the time pressure and the lack of interest and motivation from students. On the other hand, reduced training opportunities, the difficulty of going to school and staying in the workplace beyond teaching are the lowest sources of stress. The level of work-stress differs significantly with respect to gender and some dimensions related to age and years of educational service. It also seemed that there is a statistically negative correlation between professional satisfaction and occupational-related stress.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

επαγγελματική ικανοποίηση
φιλόλογοι
occupational stress
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
secondary education
Greek language and history teachers
εργασιακό άγχος
job satisfaction

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-09T07:05:42Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
107
191*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.