Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση της Μεταξύ τους Σχέσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διερεύνηση της Μεταξύ τους Σχέσης

Βίντου, Αουρέλα

Κεδράκα, Κατερίνα
Πάντα, Δήμητρα

Περιέχει πίνακες
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 258 φοιτητές και φοιτήτριες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση του ΕΑΠ, μεταξύ των οποίων οι 38 ήταν φοιτητές (14,7%) και οι 220 ήταν φοιτήτριες (85,3%). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαλεία: (α) Το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong & Law (2002, Kafetsios & Zampetakis, 2008) και (β) Το Ερωτηματολόγιο Στρατηγικών Μάθησης (Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ) των Pintrich et al. (1991). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των στρατηγικών αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Από τις αναλύσεις Απλής Ευθύγραμμης Παλινδρόμησης καθώς και τις αναλύσεις Πολλαπλής Παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να διερευνηθεί η πιθανότητα πρόβλεψης της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης από τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, φάνηκε ότι η επίδρασή της ήταν σημαντική, καθώς μπορούσε μα εξηγήσει μεγάλα ποσοστά της διακύμανσης των περισσότερων στρατηγικών αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Από τη διερεύνηση για τον εντοπισμό έμφυλων διαφορών ως προς τις μελετώμενες έννοιες φάνηκε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ φοιτητριών και φοιτητών σε δυο επιμέρους εκφάνσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (κατανόηση συναισθημάτων εαυτού και άλλων) καθώς και σε τρεις στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης (οργάνωση, μεταγνωστική αυτορρύθμιση και γνωστικές στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης). Δεν εντοπίστηκαν σημαντικές έμφυλες διαφορές ως προς τη συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνης και την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως συνολική ικανότητα. Προτείνεται η επανάληψη της μελέτης σε δείγμα με ισοπληθείς ομάδες και η επέκτασή της ως προς τη διερεύνηση της πιθανής ρυθμιστικής επίδρασης του φύλου στη σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση.
The aim of this study was to investigate the relationship between a number of facets of Emotional Intelligence like (a) self emotion appraisal, (b) other emotion appraisal, (c) use of emotion and (d) regulation of emotion and Self-regulating strategies. The sample comprised 258 students in distance learning of Hellenic Open University, in which 220 were female (85,3%) and 38 male (14,7%). For the purpose of the present study the following psychometric tools were used: a) The Wong & Law Emotional Intelligence Scale (Wong & Law 2002, Kafetsios & Zampetakis, 2008), (b) The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) by Pintrich et al. (1991). The results showed a significant positive correlation between Emotional Intelligence and Self-regulating learning strategies. The Simple Regression Analysis and the Multiple Regression Analysis indicated that Emotional Intelligence were good predictor of Self-regulating learning strategies. Investigation of gender differences showed a significant differences between female and male students in two facets of Emotional Intelligence like self emotion appraisal and other emotion appraisal. Furthermore, were found significant gender differences in three Self-regulating learning strategies, namely organization, metacognitive self-regulatory strategies and cognitive self-regulating learning strategies. No significant gender differences in Emotional Intelligence and Self-regulated learning have been found. Future research should focus on the replication of the study with a greater and same number of students coming from two different genders and extend it investigating the mediator role of gender on the relationship between Emotional Intelligence and Self-regulated learning.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Συναισθηματική Νοημοσύνη, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, στρατηγικές αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
Emotional Intelligence, Self-regulated learning, Self-regulated learning strategies

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:09:57Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
103
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.